การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในกะหล่ำปลี คะน้า แครอท และส้ม โดยเครื่อง GC-MS/MS

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในกะหล่ำปลี คะน้า แครอท และส้ม

ผู้แต่ง

  • พรรคพล ชะพลพรรค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
  • วาสินี ว่องไว ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

คำสำคัญ:

สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง, GC-MS/MS, ผักและผลไม้สด

บทคัดย่อ

          ผักและผลไม้สดเป็นอาหารที่บริโภคอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นแหล่ง วิตามิน แร่ธาตุ และเส้นใยอาหาร ดังนั้นผักและผลไม้ที่ปลูกในเชิงพาณิชย์จึงมีการใช้สารเคมีเพิ่มผลผลิต ซึ่งมีความเสี่ยงสารเคมีตกค้างเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ห้องปฏิบัติการได้ทวนสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง 122 ชนิดสาร ในกะหล่ำปลี คะน้า แครอท และส้ม โดยสกัดและกำจัดสิ่งรบกวนในตัวอย่างด้วยวิธี quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) และนำมาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC-MS/MS โดยเทคนิค multiple reaction monitoring (MRM) เพื่อลดสารรบกวน วิธีนี้มีช่วงความเป็นเส้นตรงของการวิเคราะห์ที่ 5−500 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในเกณฑ์ยอมรับ (R2 > 0.98) ความแม่น (accuracy) ในกะหล่ำปลี คะน้า แครอท และส้ม มีค่ากลับคืน %recovery ในช่วง 63.6−112.12%, 70.01−117.46%, 61.74−111.24% และ 49.00−117.74% ตามลำดับ และความเที่ยง (precision) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) ไม่เกินร้อยละ 20.00 ค่าขีดจำกัดการตรวจพบ (LOD) และขีดจำกัดการตรวจพบเชิงปริมาณ (LOQ) 0.01 และ 0.02 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ เพื่อให้ทราบสถานการณ์การตกค้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงนำวิธีที่พัฒนาขึ้นนี้ตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้จำนวน 217 ตัวอย่าง พบว่ามีผักและผลไม้สดไม่ผ่านมาตรฐานจำนวน 63 ตัวอย่าง (ร้อยละ 29.03) ซึ่งสารเคมีป้องกัน กำจัดศัตรูพืชที่พบมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ chlorfenapyr และ cypermethrin ดังนั้นวิธีดังกล่าวในคะน้าผ่านเกณฑ์การยอมรับทั้งหมด ในกะหล่ำปลี แครอท และส้ม ผ่านเกณฑ์จำนวน 88 สาร และไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 34 สาร อย่างไรก็ตามต้องมีการทวนสอบวิธีให้ผ่านเกณฑ์ ครอบคลุมประเภท ของผัก ผลไม้ และชนิดสารตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

References

World Health Organization. Diet and nutrition in the prevention of chronic disease. WHO technical report series 916. Geneva: World Health Organization; 2003 p. 24

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 387 (พ.ศ. 2560) เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 228 ง (วันที่ 18 กันยายน 2560). หน้า 8.

Anastassiades M, Lehotay SJ, Stajnbaher D, Schenck FJ. Fast and easy multiresidue method employing acetonitrile extraction/partitioning and "dispersive solid-phase extraction" for the determination of pesticide residues in produce. J AOAC Int 2003; 86(2): 412-31.

CAC/GL41-1993. Analysis of pesticide residues: portion of commodities to which codex MRLs apply and which is analyzed. Rome, Italy: Codex Alimentarius; 2010.

AOAC official method 2007.01 pesticide residues in foods by acetonitrile extraction and partitioning with Magnesium Sulfate. In: Latimer GW, editor. Official methods of analysis of AOAC international. 22nd ed. Oxford, Untited Kingdom: AOAC International; 2023. p. 16-26.

Hollosi L, Bousova K, Godula M. Validation of the method for determination of pesticide residues by Gas Chromatography–triple-stage quadrupole mass spectrometry. Dreieich, Germany: Food Safety Response Center; 2016.

Magnusson B. Eurachem guide: the fitness for purpose of analytical methods: a laboratory guide to method validation and related topics. 2nd ed. Untited Kingdom: LGC (Teddington) Ltd; 2014.

EU Reference Laboratories for Residues of pesticides. Analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed SANTE 11312/2021. SANTE 2021; 11312: 1-55.

How should methods be validated. In: Magnusson B. Eurachem guide: the fitness for purpose of analytical methods: a laboratory guide to method validation and related topics. 2nd ed. Untited Kingdom: LGC (Teddington) Ltd; 2014. p. 5-25.

CAC/GL 40-1993. Guidelines on good laboratory practice in pesticide residue analysis: apply and which is analyzed. Rome, Italy: Codex Alimentarius; 2010. p. 20.

Ellison SL, Williams A, editors. Eurachem/CITAC guide: quantifying uncertainty in analytical measurement. 3rd ed. Untited Kingdom: LGC (Teddington) Ltd; 2012.

ทิพวรรณ นิ่งน้อย. แนวปฏิบัติการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ทางเคมีโดยห้องปฏิบัติการเดียว: นนทบุรี: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; 2550.

สุวรรณา จารุนุช, และคณะ. แนวปฏิบัติการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี. นนทบุรี: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; 2550.

SANCO/10684/2009. Method validation and quality control procedures for pesticides residues analysis in food and feed. United Kingdom: European Commission; 2012; p. 22-23.

มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9045-2559. ใน: ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช. ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 264 ง (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559). หน้า 6.

Ferrer C, Lozano A, Agüera A, Girón AJ, Fernández-Alba AR. Overcoming matrix effects using the dilution approach in multiresidue methods for fruits and vegetables. J Chromatogr A 2011; 1218(42): 7634-9.

เมดไทย. แครอท สรรพคุณและประโยชน์ของแครอท 25 ข้อ! (Carrot). [ออนไลน์]. 2565; [สืบค้น 20 ก.ย.2566]; [4 หน้า]. เข้าถึงได้ที่: URL: https://medthai.com/แครอท.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 117 ง (วันที่ 19 พฤษภาคม 2563). หน้า 56.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 419) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 3). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 257 ง (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563). หน้า 27.

CAC/GL 40-1993. Guidelines on good laboratory practice in pesticide residue analysis: apply and which is analyzed. Rome, Italy: Codex Alimentarius; 2010. p. 30.

Codex Alimentarius International Food Standard. Codex pesticides residues in food online database. [online]. 2022; [cited 2023 Sep 20]; [1 screen]. Available from: URL: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/en.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-03-2024

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Articles)