ค่าระยะเวลาน้อยที่สุดในการล้างสัญญาณตกค้าง หลังการอ่านค่าปริมาณรังสีของแผ่นวัดรังสี OSL ชนิด Inlight® Basic ก่อนนำมาใช้งานใหม่

ค่าระยะเวลาน้อยที่สุดในการล้างสัญญาณของแผ่นวัดรังสี OSL ชนิด InLight® Basic

ผู้แต่ง

  • สถาพร กล่อมแก้ว สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • อุดมทรัพย์ จันทษร สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คำสำคัญ:

แผ่นวัดรังสีโอเอสแอลชนิด InLight® Basic, การล้างสัญญาณตกค้างใน OSL, ระยะเวลาล้างสัญญาณแผ่นวัดรังสีโอเอสแอล

บทคัดย่อ

         แผ่นวัดรังสีโอเอสแอล (OSL) ชนิด InLight® Basic เป็นอุปกรณ์วัดรังสีประจำบุคคลที่นำมาใช้วัดปริมาณรังสีเอกซ์ รังสีแกมมา และรังสีเบตา ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยการอาบแสงจากเครื่องล้างสัญญาณโอเอสแอลชนิดอัตโนมัติและค่าปริมาณรังสีหลังล้างสัญญาณตกค้างต้องน้อยกว่า 0.1 มิลลิซีเวิร์ต พบว่าการใช้ระยะเวลาล้างสัญญาณตกค้างของแผ่นวัดรังสี OSL ดังกล่าวไม่มีความชัดเจนเรื่องระยะเวลาที่ใช้ในการล้างสัญญาณเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาค่าระยะเวลาน้อยที่สุดในการล้างสัญญาณตกค้างหลังการอ่านค่าปริมาณรังสีของแผ่นวัดรังสี OSL ชนิด InLight® Basic ก่อนนำมาใช้งานใหม่ และพบว่าระยะเวลาที่ใช้ล้างสัญญาณที่ 0, 10, 20, 40, 50, 60, 80 และ 160 วินาที อ่านค่าปริมาณรังสีตกค้างเท่ากับ 9.59, 0.78, 0.27, 0.07, 0.06, 0.05, 0.03 และ 0.03 มิลลิซีเวิร์ต ตามลำดับ ดังนั้นระยะเวลาน้อยที่สุดในการล้างสัญญาณ คือ 40 วินาที สำหรับแผ่นวัดรังสี OSL ที่ได้รับปริมาณรังสีสูงสุดไม่เกิน 10 มิลลิซีเวิร์ต ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ช่วยลดเวลาในการล้างสัญญาณและเวลาในการปฏิบัติงานได้

References

หมวด 6 ข้อ 17 ขีดจำกัดปริมาณรังสี. ใน: กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 79 ก (วันที่ 5 ตุลาคม 2561) หน้า 13.

Dosimetrics GmbH, Ltd. Whole body dosimeters. [online]. 2021; [cited 2021 Dec 17]; Available from: URL: https://www.dosimetrics.de/dosimeters.

RadPro International GmbH. 4 Element dosimeter. [online]. 2021; [cited 2021 Dec 17]; Available from: URL: https://www.myosl.eu/myosl-4-0.

Personal dosimetry. In: Yukihara EG, McKeever SW. Optically stimulated luminescence: fundamentals and applications. United Kingdom: John Wiley & Sons; 2011. p. 147.

Theory and practical aspects. In: Yukihara EG, McKeever SW. Optically stimulated luminescence: fundamentals and applications. United Kingdom: John Wiley & Sons; 2011. p. 14.

Nagase Landauer, Ltd. OSL dosimeters, InLight® systems, InLight® dosimeter. [online]. 2021; [cited 2021 Dec 17]; Available from: URL: https://www.nagase-landauer.co.jp/english/inlight/dosimeters.html.

ดวงกมล วรรณวิกรม์, พาชื่น โพทัพ, คณนันท์ อุทิตสาร, ศุภวิทู สุขเพ็ง. การศึกษาคุณลักษณะของอุปกรณ์วัดรังสีโอเอสแอล ชนิดนาโนดอทสำหรับพลังงานรังสีเอกซ์ 6 เมกะโวลต์ในงานรังสีรักษา. ว สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย 2563; 26(2): R14-29.

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์. ข้อมูลค่าปริมาณรังสีสูงสุดของผู้ปฏิบัติงานด้านรังสีที่ได้รับขณะปฏิบัติงานจากการใช้แผ่นวัดรังสีโอเอสแอลชนิด InLight® Basic XA ปี 2563-2565. นนทบุรี: ห้องปฏิบัติการรังสีบุคคลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์; 2565.

International Atomic Energy Agency. Occupational radiation protection, IAEA safety standards series no. GSG-7. Vienna; IAEA; 2018. p. 149.

Appendix F: standard annealing efficiency. In: LANDAUER. InLight reader annealer software user manual version 2.0. Glenwood, IL: Landauer; 2018. p. 96.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-03-2024

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Articles)