การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารบีเทค (ฺBTEX) ของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

Main Article Content

อุมากร ธงสันเทียะ
ธวัชชัย ดาเชิงเขา
สุนิสา ชายเกลี้ยง

บทคัดย่อ

การศึกษาแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจากการสัมผัสสารบีเทคและความสัมพันธ์ของระดับความเสี่ยงกับปัจจัยการทำงาน ในพนักงานจำนวน 128 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ประวัติอาการผิดปกติจากการสัมผัสสารบีเทค ตรวจวัดความเข้มข้นของบีเทคในบรรยากาศการทำงานตาม NIOSH no 1501 วิเคราะห์ด้วย GC-FID ประเมินระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยเมตริกความเสี่ยงที่พิจารณาโอกาสสัมผัส (ระดับความเข้มข้นและความถี่การสัมผัส)และระดับความรุนแรงจากอาการที่เกี่ยวข้องกับบีเทค ผลการศึกษาพบว่า พนักงานร้อยละ 4.7 มีโอกาสรับสารเบนซีนทางระบบทางเดินหายใจที่มีค่าระดับความเข้มข้นมากกว่า 50% ของค่า OEL ผลการประเมินระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพพบว่า มีระดับความเสี่ยงในระดับปานกลางในพนักงานเติมน้ำมันร้อยละ 7.5 และพนักงานคิดเงินร้อยละ 7.4 และพบว่าพื้นที่ตั้งของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงมีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพนักงานที่ทำงานเขตในเมืองพบมากที่สุด (ร้อยละ 28) ดังนั้นสถานีบริการน้ำมันควรจัดให้มีมาตรการในการเฝ้าระวังสุขภาพ ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ลดการสัมผัสสารบีเทคในกลุ่มเสี่ยงเขตในเมือง หรือพื้นที่ให้บริการสูง ด้วยการลดเวลาทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมงการทำงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Articles)

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
1 IARC. Benzene. volume 120. Benzene / IARC Working group on the evaluation of carcinogenic risks to humans: Lyon France; 2018.
2 IPCS INCHEM. International Agency for Research on Cancer (IARC) - Summaries & Evaluations Ethylbenzene (Group 2B). [Internet]. 2000. [cited 2020 Apr 17]. Available from: http://www.inchem.org/documents/ iarc/vol77/77-05.html
3 Rhomberg L, Goodman J, Tao G, Zu K, Chandalia J, Williams P, et al. Evaluation of acute nonlymphocytic Leukemia and Its subtypes with updated benzene exposure and mortality estimates. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2016, 58, 414-20.
4 Marganda S, Ashar T, Nurmaini. The effect of toluene exposure on central nervous disorder among printing workers. Indonesian Journal of Medicine 2018, 3(3), 115-23.
5 Chaudhary R. Hazards of Xylene. J Adv Med Dent Scie Res 2019, 7(5), 29-31.
6 Duan X, Li Y. Sources and Fates of BTEX in the general environment and Its distribution in Coastal Cities of China. JESPH 2017, 1(2), 86-106.
7 Campo L, Rossella F, Mercadante R, Fustinoni S. Exposure to BTEX and ethers in petrol station attendants and proposal of biological exposure equivalents for urinary benzene and MTBE. Ann Occup Hyg 2016, 60(3), 318–33. doi:10.1093/annhyg/mev083
8 Chimplee T, Taneepanichskul N. Benzene and toluene exposure in relation to their health effects among sky-train station guards in Bangkok, Thailand. J Health Res 2015, 29(2), 177-184. DOI: 10.14456/jhr.2015.66
9 Alves L, Vieira D, Nunes L, Cruz L, Reis A, Gomes I, et al. Relationship between symptoms, use of PPE and habits related to occupational exposure to BTEX compounds in workers of gas stations in Bahia, Brazil. J Environ Prot Sci 2017, 8, 650-61.
10 Tunsaringkarn T, Siriwong W, Rungsiyothin A, Nopparatbundit S. Occupational Exposure of Gasoline Station Workers to BTEX Compounds in Bangkok, Thailand. J Occup Environ Med 2012, 3, 117-25.
11 ATSDR. Inter action profile for: Benzene, Toluene, Ethylbenzene, and Xylenes (BTEX). [Internet]. 2004. [cited 2020 May 1]. Available from: https://www.atsdr.cdc.gov/ interactionprofiles/IP-btex/ip05.pdf
12 Moradi M, Hopke P, Hadei M, Eslami A, Rastkari N, Naghdali Z, et al. Exposure to BTEX in beauty salons: biomonitoring, urinary excretion, clinical symptoms, and health risk assessments. Environ Monit Assess 2019, 191, 286 https://doi.org/10.1007/s10661-019-7455-7.
13 Harati B, Shahtaheri S, Karimi A, Azam K, Ahmadi A, Afzlirad M. Evaluation of respiratory symptoms among workers in an automobile manufacturing factory, Iran J Public 2018, 47(2), 237-45.
14 Badjagbo K, Loranger S, Moore S, Tardif R, Sauve S. BTEX exposures among automobile mechanics and painters and their associated health risks. Hum Ecol Risk Assess 2010, 16(2), 301-6, DOI: 10.1080/10807031003670071
15 Kuranchie F, Angnunavuri P, Attiogbe F, Nerquaye-Tetteh E. (2019). Occupational exposure of benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX) to pump attendants in Ghana: Implications for policy guidance. Cogent Environ Sci 2019, 5, 1603418.
16 Moolla R, Curtis C, Knight J. Occupational Exposure of Diesel Station Workers to BTEX Compounds at a Bus Depot. Int. J. Environ. Res. Public Health 2015, 12, 4101-15.
17 Sairat T, Homwuttiwong S, Homwutthiwong K, Ongwandee M. Investigation of gasoline distributions within petrol stations: spatial and seasonal concentrations, sources, mitigation measures, and occupationally exposed symptoms. Environ Sci Pollut Res 2015, 22, 13870–80 DOI 10.1007/s11356-015-4615-3.
18 Mousavie S, Shabgard Z, Moradirad R, Khatoonie E, Yazdanirad S. A survey of neurobehavioral symptoms among operational workers exposed to mixture of an organic solvent (BTEX): a case study in an oil refinery. Pak J Med Sci 2019, 13 (2), 577-81.
19 Chaiklieng S, Suggaravetsiri P, Autrup, H. (2019a). Risk assessment on benzene exposure among workers at gasoline stations. Int J Env Res Pub He 2019a, 16, 2545. doi: 10.3390 /ijerph16142545.
20 Breton J, Breton R, Morales S, Kahl J, Guarnaccia C, Severino R, et al. (2020). Health risk assessment of the levels of BTEX in ambient air of one urban site located in Leon, Guanajuato, Mexico during two climatic seasons. Atmosphere 2020, 11(165), doi: 10.3390/atmos11020165
21 Chaiklieng S, Pimpasaeng C, Thapphasaraphong S. Benzene exposure at gasoline stations: Health risk assessment. Hum Ecol Risk Assess 2015, 21, 2213–22.
22 สุนิสา ชายเกลี้ยง, พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ, ศศิธร ตั้งสวัสดิ์, และวิชัย พฤกษ์ธาราธิกุล. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการสัมผัสสารเบนซีน ในพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2560, 26(2), 272-80.
23 NIOSH. Hydrocarbons, Aromatic. [Internet]. 2003. [cited 2020 May 12]. Available from: https://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/1501.pdf
24 ACGIH. TLVs and BEIs Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices: Ohio USA Cincinnati; 2019.
25 สุนิสา ชายเกลี้ยง. การเฝ้าระวังสุขภาพในสถานที่ทำงาน. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2562.
26 Rina S, Manisha G, Anuradha S. Seasonal and spatial variation of BTEX in ambient air of Delhi. Journal of Environmental Protection 2016, 7, 670-88.
27 Ukai H, Takada S, Inui S, Imai Y, Yawai T, Shimbo S, et al. (1994). Occupational exposure to solvent mixtures: effects on health and metabolism. Occupational and Environmental Medicine; 51: 523-9.
28 Chaiklieng S, Suggaravetsiri P, Kaminski N, Autrup H. Factors affecting urinary tt-Muconic acid detection among benzene exposed workers at gasoline stations. Factors affecting tt-muconic acid in benzene exposed workers at gasoline stations. International Journal of Environmental Research and Public Health 2019b, 16, 4209. doi:10.3390/ijerph16214209
29 ศศิธร เรืองตระกูล. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการรับสัมผัสสารประกอบคาร์บอนิลและบีเทค ผ่านทางการหายใจของพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สหสาขาวิชา), บัณฑิตวิทยาลัย: กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.
30 พีรพงษ์ ฮาดทักษ์วงค์ และสุนิสา ชายเกลี้ยง. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสสาร BTEX ในกลุ่มพนักงานร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวเขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม E-Journal 2562, 4 (1), 67-75.
31 Taneepanichsku N, Loonsamrong W, Tumgsaringkarn T, Gelave B, Williams M. Occupational exposure to BTEX compounds among enclosed multi-story car park workers in central Bangkok area. Indoor and Built Environment 2018, 27(5), doi: https://doi.org/10.1177/ 1420326 X16689408
32 Kasemy SA, Kamel GM, Abdel-Rasoul GM, Ismail AA. Environmental and health effects of benzene exposure among Egyptian taxi drivers. Journal of Environmental and Public Health 2019, Article ID 7078024, 6 pages.
33 สุนิสา ชายเกลี้ยง, อุมากร ธงสันเทียะ, และพรนภา ศุกรเวทย์ศิริ. การประเมินการสัมผัสสารโทลูอีนของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง. วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม E-Journal 2562, 4 (1), 6-12.