ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงความเจ็บปวดบริเวณกระเบนเหน็บกับการขยายตัวของปากมดลูกในระยะเจ็บครรภ์คลอดระยะที่หนึ่ง ในโรงพยาบาลนครปฐม

ผู้แต่ง

  • Thinnakorn Chuenchom, M.D. กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม

บทคัดย่อ

Objective : To study the relationship between alteration of intensity of sacral pain and cervical progression in latent phase of labour.

Study design : Diagnostic study

Materials and methods : Seventy-eight nulliparous term pregnant women with labour pain inlatent phase were recruited. Intensity of sacral pain measured by verbal analogue score (VAS) rating from 0-10, cervical dilatation and effacement were recorded at the time of study at 0 and 2 hours later

Result : Among women who had increased at least 1 score of VAS, 64 had cervical progression. The other 12 women who had stable VAS, 6 women had progression. None had decreased VAS (sensitivity 91.43%, specificity 75%, positive predictive value 96.96%, negative predictive value 50%, positive likelihood ratio 3.66, negative likelihood ratio 0.11 and accuracy 89.74%).

Conclusion : In the latent phase of labour pain, sacral pain was effective for prediction of the cervical progression especially in the pregnant women increased in sacral pain.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Thinnakorn Chuenchom, M.D., กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม

ว.ว. สูตินรีเวชวิทยา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-29