การศึกษาเปรียบเทียบการวัดความดันลูกตาด้วยเครื่องวัดแบบ Non Contact และ Goldman Applanation

ผู้แต่ง

  • Kittiya Mahamongkol, M.D. กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลนครปฐม

คำสำคัญ:

ความดันลูกตา, การวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัส, การวัดความดันลูกตาแบบ Goldman, การหาค่าความยอมรับได้

บทคัดย่อ

Objectives: To study intraocular pressure measured by non contact tonometry compare with intraocular pressure measured by Goldman applanation tonometry.

Material and methods: The intraocular pressure of out-patients in division of ophthalmology Nakhonpathom hospital was measured by non contact tonometer by trained medical personnels and then repeated it on the same eye with Goldman applanation tonometer by studying ophthalmologist. The data of intraocular pressure from both methods were compared by using unpaired t-test and analyzed to reach the agreement with linear regression analysis and Bland Altman test

Results: Intraocular pressure of 248 eyes were measured with both non contact tonometer and Goldman applanation tonometer. There was no statistic difference in mean pressure (p-value = 0.3065), correlation coefficient r = 0.908, slope(t) = 1.0236 and the mean difference of Bland Altman test = 0.5 mmHg (2 S.D. = 4.5 mmHg)

Conclusion: Non contact tonometry was comparative to Goldman applanation tonometry and there was statistic agreement between two methods.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Kittiya Mahamongkol, M.D., กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลนครปฐม

ว.ว.จักษุวิทยา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-11