ผลการฟอกเลือดต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าเคมีต่างๆ ในเลือด และจำนวนเซลล์เม็ดเลือด

ผู้แต่ง

  • Cherdsak Masmahisak, M.D. กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม

คำสำคัญ:

การฟอกเลือด, ค่าทางเคมีของเลือด, จำนวนเซลล์เม็ดเลือด

บทคัดย่อ

     In the present, maintainance hemodialysis in ESRD patients has growing numbers in Thailand. This study was done to determine any change in blood chemistries and blood cells after hemodialysis.

Method: A prospective descriptive study was done in 21 maintainance hemodialysis patients in Somdetphraputtalerdla hospital. Laboratory data were collected before and after hemodialysis to see the changes by using different forms of dialysis solution.

Result: The values of hematocrit, hemoglobin, bicarbonate and albumin increased statistical significantly. Blood urea nitrogen, creatinine, phosphate and potassium has decreased significantly in all dialysis solution. The dialysis solution of K = 2 mEq/l, post dialysis K value was lower than the dialysis solution of K = 3 mEq/l. About the white blood cell count, platelet count, blood sugar, sodium, chloride and calcium (in the dialysis solution Ca = 2.5 mEq/l), the values did not change at pre and post dialysis. In the dialysis solution Ca=3.5 mEq/l, Ca is increased significantly.

Conclusion: After dialysis, the changes in blood chemistries and blood cells are more or less or same compased to before dialysis result can be applied to medical care or monitoring the complications of such changes.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Cherdsak Masmahisak, M.D., กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม

ว.ว. อายุรศาสตร์โรคไต

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-11