การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลังของผลทางคลินิกของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2552

ผู้แต่ง

  • Thanaporn Imchai, M.D. กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

คำสำคัญ:

การล้างไตทางช่องท้อง, อัตราการหยุดการรักษา ระยะเวลาการรักษา, ผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ, ผู้ป่วยบัตรต้นสังกัด

บทคัดย่อ

     Retrospective descriptive studying of clinical outcomes of CAPD (continuous ambulatory peritoneal dialysis) patients at Nakhon Pathom hospital during January 2008- December 2009. The CAPD patients have increased from 27 to 65 patients. The patient of National Health Security Office System increased from 78% to 89% and dropout rate increased to 87.5 % in 2009. The patient of Original Affiliation System had longer time on therapy than the patient of National Health Security Office System. (36.87 months VS 4.84 months) The patient of National Health Security Office System rejected of the treatment 28.57%. In conclusion the government policy has the effect on the decision making of the patient on the first time. The obligation and quality of life of the patients and families had the effect on the dropout rate.

Author Biography

Thanaporn Imchai, M.D., กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

ว.ว. อายุรศาสตร์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-18