ความต้องการการดูแลโดยทีมหมอครอบครัว ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในเขตเทศบาลนครนครปฐม

Main Article Content

Budsayamart Busayarasamee, M.D.

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความต้องการการดูแลโดยทีมหมอครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัวของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการการดูแลโดยทีมหมอครอบครัว ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตเทศบาลนครนครปฐม


          วิธีการศึกษา: การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสำรวจ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem) และแนวคิดความต้องการของผู้ดูแลของวินเกทและแลคเคย์ (Wingate & Lackey) และนำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีคะแนนการประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ด้วยดัชนี Barthel ADL Index ≤11 และอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครปฐม จำนวน 142 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน


          ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการการดูแลโดยทีมหมอครอบครัว โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความต้องการการดูแลในระดับมาก จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการภายในบ้าน ด้านการพักผ่อน ด้านข้อมูล และด้านการเงิน ส่วนอีก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดูแลสุขภาพ ด้านการเสริมสร้างพลัง ทางจิตวิญญาณ และด้านการประคับประคองจิตใจ มีความต้องการการดูแลในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่าสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความต้องการการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = 0.018) ส่วนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ทางลบกับความต้องการการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = 0.043)


          ข้อเสนอแนะ: ทีมหมอครอบครัวควรประเมินศักยภาพและความต้องการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่การวางแผนจำหน่าย การดูแลต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยการมีส่วนร่วมของทีมหมอครอบครัว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ
ประวัติผู้แต่ง

Budsayamart Busayarasamee, M.D., กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลนครปฐม

ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว

เอกสารอ้างอิง

1. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. สถิติสาธารณสุขที่สำคัญ พ.ศ. 2556. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 2556.

2. กุลธิดา พานิชกุล. ความต้องการการสนับสนุนของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขณะพักรักษาตัวที่บ้าน. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง บูรณาการแห่งวิธีวิทยา: สื่อสังคมและการจัดการ; 22 มีนาคม พ.ศ. 2556; ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.

3. รสศุคณธ์ เจืออุปถัมย์. ความต้องการของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน [วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต]. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, บัณฑิตวิทยาลัย. นครปฐม: มหาวิทยาลัยคริสเตียน; 2553.

4. Wingate AL, Lackey NR. A description of the needs of noninstitutionalized cancer patients and their primary care givers. Cancer Nurs 1989;12:216-25.

5. Orem DE. Nursing: concepts of practice. 2nd ed. New York: McGraw-Hill; 1980.

6. วริสรา ลุวีระ. การดูแลสุขภาพของผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย. ศรีนครินทร์เวชสาร 2556;28:266-70.

7. Yamane Taro. Statistics: an Introductory Analysis. New York: Harper & Row; 1996.

8. อรอนงค์ กูลณรงค์, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์, ลัพณา กิจรุ่งโรจน์. ความพร้อมในการดูแลสัมพันธภาพในครอบครัว และความเครียดในบทบาทผู้ดูแลผู้ป่วยมุสลิมโรคหลอดเลือดสมอง. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2555;4:14-25.

9. โรชินี อุปรา, ชลธิชา เรือนคำ, เจนนารา วงศ์ปาลี, และคณะ. ประสบการณ์ของผู้ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน. วารสารวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2554;12:50-9.

10. ฤทัย แสนสี. ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน [วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต]. สาขาการพยาบาลชุมชน, บัณฑิตวิทยาลัย. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2549.

11. สำนักการพยาบาล. การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2556.

12. กรรณิกา รักยิ่งเจริญ. การปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี 2556;25:90-5.

13. ภาวิณี พรหมบุตร, นพวรรณ เปียซื่อ, สมนึก สกุลหงส์โสภณ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน. รามาธิบดีพยาบาลสาร 2557;20:82-96.

14. นงนุช เพ็ชรร่วง, ปนัดดา ปริยทฤฆ, วิโรจน์ ทองเกลี้ยง. การศึกษาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างต่อเนื่องในศูนย์สุขภาพชุมชน. วารสารพยาบาลทหารบก 2556;14:25-34.

15. อรุณี ชุนหบดี, ธิดารัตน์ สุภานันท, โรชินี อุปรา, และคณะ. ความเครียดและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2556;24:1-9.