ปัจจัยเสี่ยงของโรคอ้วนในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) จังหวัดราชบุรี

ผู้แต่ง

  • Wanna Viriyathavekul, M.D. กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

คำสำคัญ:

โรคอ้วน, ปัจจัยเสี่ยง

บทคัดย่อ

Objective : To study the risk factors for obesity and statistical correlation between familial disease (DM, hypertension, coronary heart disease, hyperlipidemia) and obesity.

Method : 100 junior high students from Watsai Arreruk School were randomly selected and nutritionally assessed by weight for height. Questionnaires were used to evaluate the risk factors for obesity. Obtained data were analyzed by using multinomial logistic regression analysis and chi-square test.

Result : Risk factors for obesity were small family size (OR = 11.664, 2.048-66.44B), high fat intake (OR = 5.400, 1.712-17.038) and obesity of mother (OR = 5.049, 1.691 -1 5.077). There was no statistically correlation between familial disease (DM, hypertension, coronary heart disease, hyperlipidemia) and obesity

Suggestion : To prevent obesity in children, parents shouldn’t feed them with high fat food. 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Wanna Viriyathavekul, M.D., กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-05