เปรียบเทียบการให้ยาระงับปวดในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยให้เป็นครั้งๆ กับแบบผู้ป่วยควบคุมเอง

ผู้แต่ง

  • Kannika Prawatwatchara, Bsc. Nursing โรงพยาบาลนครปฐม

คำสำคัญ:

ยาระงับปวด, หลังผ่าตัด, ผ่าตัดกระดูกสันหลัง

บทคัดย่อ

Objective : To compare results of post operative analgesia for spinal surgery between intermittent dose of morphine and patient controlled analgesia (PCA) in details of adverse outcome, level of consciousness and patients’ satisfaction.

Methods : A retrospective study of post operative spinal surgery patents in Nakhonpathom Hospital. We collected patients' data from 1 October 2006 to 30 June 2007. Sixty patients were divide into two group. Each group of 30 patients. Group one received intermittent dose of morphine for post operative pain. Group two received patient controlled analgesia of morphine for post operative pain. We compared about adverse outcome, level of consciousness and patients’ satisfaction between two groups.

Results : Group one received lower doses of morphine than group two. Group two had higher incidence of nausea, vomiting and itching than group one. The patients’ satisfaction in group two was greater than group one. In group one 22 patients had level of consciousness grade 1 and 8 patients had grade 2. In group two 7 patients had grade 1 and 23 patients had grade 2 respectively.

Conclusions : We concluded that patient controlled analgesia method is greater pain relived and patients satisfaction but higher incidence of nausea, vomiting and itching than intermittent dose methods for spinal surgery. In two group no patient had deep sedation.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-05