การสำรวจสมุนไพรเพื่อเป็นแนวทางจัดหาวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ผู้แต่ง

  • Nuchatra Chansuvanich, M.D. สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
  • Warunee Jirawattanapong สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

คำสำคัญ:

medicinal plant exploration, guideline, raw material, herbal products

บทคัดย่อ

          The exploration of medicinal plants in some areas of Bangkok and nearby provinces as a guideline for providing raw material of herbal products has been undertaken from December 1997 to July 1999. The amount of 50 medicinal plants in 29 families, 46 genera are reported. All of them were prepared for the herbarium specimens, kept in The Department of Medical Sciences Herbarium and some were collected for using as raw materials in relative study projects.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-06