การเปรียบเทียบผลของการส่องกล้องระหว่างส่องภายใน 24 ชั่วโมง และ หลัง 24 ชั่วโมง ในผู้ป่วยเลือดออกบริเวณทางเดินอาหารส่วนบนที่ไม่ใช่เส้นเลือดขอดในหลอดอาหารที่มีสัญญาณชีพคงที่ในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

Main Article Content

ชวลิต รุ่งนฤทัย พ.บ.,

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพของการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนระหว่างส่องภายใน 24 ชั่วโมง และหลัง 24 ชั่วโมงในคนไข้เลือดออกทางเดินอาหารส่วนบนที่ไม่ใช่เส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร (non-variceal UGIB) และมีสัญญาณชีพคงที่ ในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์


วิธีการศึกษา: งานวิจัยแบบ retrospective cohort study กลุ่มประชากรคือ ผู้ป่วยเลือดออกทางเดินอาหารส่วนบนที่ไม่ใช่เส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร (non-variceal UGIB) ที่มารักษา ในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2561 โดยแยกเป็นกลุ่ม early endoscopy (<= 24 ชั่วโมง) และ delayed endoscopy (> 24 ชั่วโมง) และนำข้อมูลมารวบรวมแบ่งแยกเป็น ข้อมูลพื้นฐานเฉพาะบุคคล, ข้อมูลก่อนการส่องกล้อง(pre-endoscopic score;GBS), รายงานการส่องกล้อง (Forrest classification) และอัตราการเสียชีวิตรวมถึงทุพพลภาพ (การมีเลือดออกซ้ำภายใน 30 วัน ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล และการให้เลือด) จากนั้นนำมาวิเคราะห์ทางสถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ไค-สแควร์ และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ โดยใช้โปรแกรม SPSS version 16 ในการคำนวณ


ผลการศึกษา: จำนวนประชากรทั้งหมด 112 คน แบ่งเป็น early endoscopy 19 คน และ delayed endoscopy 93 คน พบคนไข้ที่มีโรคตับร่วมเป็นอัตราส่วนในกลุ่ม early endoscopy มากกว่า delayed endoscopy (26.3% versus 9.7%, p= .046) ในกลุ่ม early endoscopy ได้รับการ therapeutic endoscopy มากกว่า delayed endoscopy (47.4% versus 22.6%, p= .005) ส่วนอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพ (การมีเลือดออกซ้ำใน 30 วัน ระยะเวลานอนโรงพยาบาล และการให้เลือด) ในทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ


สรุป: อัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพระหว่างประชากรกลุ่ม early endoscopy และ delayed endoscopy ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ

เอกสารอ้างอิง

1. Hearnshaw SA, Logan RF, Lowe D, et al. Acute upper gastrointestinal bleeding in the UK: patient characteristics, diagnoses and outcomes in the 2007 UK audit. Gut. 2011; 60(10): 1327–35. doi: 10.1136/gut.2010.228437.

2. Nahon S, Hagège H, Latrive JP, et al. Groupe des Hémorragies Digestives Hautes de l'ANGH. Epidemiological and prognostic factors involved in upper gastrointestinal bleeding: Results of a French prospective multicenter study. Endoscopy. 2012; 44(11) :998–1008. doi: 10.1055/s-0032-1310006.

3. Ian M. Gralnek, Jean-Marc Dumonceau, Ernst J. Kuipers, et al. Diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy. 2015; 47: 1–46.

4. Lim LG, Ho KY, Chan YH, et al. Urgent endoscopy is associated with lower mortality in high-risk but not low-risk nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. Endoscopy. 2011; 43(4): 300–6. doi: 10.1055/s-0030-1256110.

5. Spiegel BM, Vakil NB, Ofman JJ. Endoscopy for acute nonvariceal upper gastrointestinal tract hemorrhage: is sooner better? A systematic review Arch Intern Med. 2001; 161(11): 1393–404.

6. Sung JJ, Chiu PW, Chan FKL, et al. Asia-Pacific working group consensus on non-variceal upper gastrointestinal bleeding: an update 2018. Gut. 2018; 67(10): 1757-68. doi: 10.1136/gutjnl-2018-316276.

7. Garg SK, Anugwom C, Campbell J, et al. Early esophagogastroduodenoscopy is associated with better Outcomes in upper gastrointestinal bleeding: a nationwide study. Endosc Int Open. 2017; 5(5): 376–86. doi: 10.1055/s-0042-121665.

8. Iqbal U, Anwar H, Patel H, et al. Does Early Endoscopy Improve Mortality in Patients with Acute Non-variceal Gastrointestinal Bleeding? A Retrospective review. Cureus. 2018; 10(2): e2246.

9. Jee Hyun Kim, Ji Hye Kim, Jaeyoung Chun, et al. Early versus late bedside endoscopy for gastrointestinal bleeding in critically ill patients. Korean J Intern Med 2018;33:304-312.