ความถูกต้องของกำลังเลนส์และระยะจุดศูนย์กลางเลนส์ของแว่นสายตายาวสำเร็จรูปราคาต่ำกว่า 100 บาท

ผู้แต่ง

  • พุฒิพงศ์ พร้อมคุณธรรม พ.บ., โรงพยาบาลสมุทรสาคร

คำสำคัญ:

แว่นสายตายาวสำเร็จรูป, กำลังเลนส์แว่นตา, ระยะจุดศูนย์กลางของเลนส์แว่นตา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความถูกต้องของกำลังเลนส์แว่นตาและความสมมาตรของระยะจุดศูนย์กลางเลนส์แว่นตาข้างขวาและซ้ายของแว่นสายตายาวสำเร็จรูป ราคาต่ำกว่า 100 บาท

วิธีการศึกษา: แว่นตาราคาต่ำกว่า 100 บาท ที่มีค่ากำลังเลนส์อยู่ในช่วง +0.5 ถึง +3.5 ไดออปเตอร์ ที่มีจำหน่ายในร้านค้าตามท้องตลาด นำมาวัดค่ากำลังเลนส์แว่นตา และวัดระยะของจุดศูนย์กลางของเลนส์แว่นตา

ผลการศึกษา: แว่นตา 140 อัน ราคาเฉลี่ย 75.66 ± 13.9 บาท แว่นตาที่ค่าเฉลี่ยกำลังเลนส์ข้างขวาและซ้ายตรงตามป้ายมี 109 อัน (ร้อยละ 77.9) และไม่ตรงกับป้ายมี 31 อัน (ร้อยละ 22.1) ซึ่งไม่มีความแตกต่างกัน (p = .157) ในแนวแกนนอน ระยะจากจุดศูนย์กลางของเลนส์แว่นตาถึงกึ่งกลางคานแว่นตา ค่าเฉลี่ยข้างขวา 33.87 ± 2.09 มิลลิเมตร ข้างซ้าย 34.07 ± 2.22 มิลลิเมตร ทั้ง 2 ข้างไม่แตกต่างกัน (p = .214) ค่าเฉลี่ยระยะระหว่างจุดศูนย์กลางของเลนส์ทั้ง 2 ข้าง 68.12 ± 3.75 มิลลิเมตร ในแนวแกนตั้ง ระยะจุดศูนย์กลางเลนส์ถึงขอบล่างของเลนส์ข้างขวาและข้างซ้ายมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p= .022)

สรุป: แว่นสายตายาวสำเร็จรูปราคาต่ำกว่า 100 บาทที่ซื้อจากร้านค้าตามท้องตลาด มีค่ากำลังเลนส์ถูกต้องตรงกับป้ายบอกกำลังเลนส์ จุดศูนย์กลางของเลนส์แว่นตาในแนวแกนนอนมีความสมมาตรกันในข้างขวาและข้างซ้าย แต่ไม่มีความสมมาตรกันในแนวแกนตั้ง

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Schachar RA. Pathophysiology of accommodation and presbyopia. Understanding the clinical implications. J Fla Med Assoc. 1994; 81(4): 268-71.
2. Wolffsohn JS, Davies LN. Presbyopia: Effectiveness of correction strategies. Prog Retin Eye Res. 2019; 68: 124-43. doi: 10.1016/j.preteyeres.2018.09.004.
3. Luo BP, Brown GC, Luo SC, et al The Quality of Life Associated with Presbyopia, Am J Ophthalmol. 2008; 145(4): 618–22. doi: 10.1016/j.ajo.2007.12.011
4. Remole A. Determining exact prismatic deviations in spectacle corrections. Optom Vis Sci. 1999; 76(11): 783-95. doi: 10.1097/00006324-199911000-00027.
5. Harris WF. Prentice's equation and generalizations. Optom Vis Sci. 2000; 77(7): 373-9.
6. Cobb CH. Analysis of clinical approximation in applying Prentice's rule to decentration of spherocylinder lenes. Ophthalmic Physiol Opt. 1984; 4(3): 265-73. doi: 10.1111/j.1475-1313.1984.tb00365.x.
7. Moodley VR, Kadwa F, Nxumalo B, et al. Induced prismatic effects due to poorly fitting spectacle frames. S Afr Optom. 2011; 70(4): 168-74.
8. Holden BA, Fricke TR, Ho SM, et al. Global vision impairment due to uncorrected presbyopia. Arch Ophthalmol. 2008; 126(12): 1731-9. doi: 10.1001/archopht.126.12.1731.
9. Fricke TR, Tahhan N, Resnikoff S, et al. Global Prevalence of Presbyopia and Vision Impairment from Uncorrected Presbyopia Systematic Review, Meta-analysis, and Modelling ,Ophthalmology. 2018; 125(10): 1492-9. doi: 10.1016/j.ophtha.2018.04.013
10. Hookway LA, Fuhr P, Frazier M, et al. Use of ready-made spectacles to meet visual needs in a low-resource adult population. Optom Vis Sci. 2013; 90(5): 494-500. Doi: : 10.1111/cxo.12402
11. Toit RD, Ramke J, Brian G. Tolerance to prism induced by readymade spectacles: setting and using a standard. Optom Vis Sci. 2007; 84(11): 1053-59. doi: 10.1097/OPX.0b013e318159aa69.

เผยแพร่แล้ว

2021-03-24