ความถูกต้องในการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยดิจิทัลแมมโมแกรมร่วมกับอัลตร้าซาวนด์ความถี่สูง ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย BIRADS 4 และ 5 ในโรงพยาบาลราชบุรี

Main Article Content

ศิริพร เจียมวงษา พ.บ.,

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์ความถูกต้องในการรายงานผลแมมโมแกรมร่วมกับการตรวจอัลตร้าซาวนด์เต้านมโดยเทียบกับการตรวจชิ้นเนื้อในโรงพยาบาลราชบุรี และเพื่อศึกษาอัตราการตรวจพบมะเร็งเต้านม ต่อการตรวจ 1,000 ราย (cancer detection rate)


วิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบเก็บย้อนหลังวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจแมมโมแกรมร่วมกับการตรวจอัลตร้าซาวนด์ความถี่สูงเต้านมโดยเทียบกับการตรวจชิ้นเนื้อในโรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ทั้งหมด 13,981 คน คำนวณสถิติร้อยละ จากโปรแกรม SPSS version 21 ค่า  พยากรณ์ผลบวก ( positive predictive value, biopsy performed, PPV3 ) และค่า cancer detection rate ( CDR ) คิดเทียบกับการตรวจ 1,000 ราย


ผลการศึกษา: ผู้ป่วยที่ได้รายงานผล BIRADS 4 และ 5 ทั้งหมด 1,008 ราย มี 475 ราย ที่ผลพยาธิวิทยาเป็นมะเร็งเต้านม ค่าพยากรณ์ผลบวก ของ BIRADS 4 = 27.3% BIRADS 5= 90.2% คำนวณค่าพยากรณ์บวกของผล BIRADS 4 และ 5 รวมกัน (PPV3) ได้ ร้อยละ 59.1 พยาธิสภาพที่ตรวจพบมากที่สุด คือ Invasive ductal carcinoma  อัตราการตรวจเจอมะเร็งเต้านมเท่ากับ 33.97 ต่อการตรวจ 1,000 ราย


สรุป: การรายงานผลแมมโมแกรมร่วมกับอัลตร้าซาวด์ความถี่สูงแบบBIRADS ในโรงพยาบาลราชบุรีมีความถูกต้องแม่นยำในระดับสูง เป็นประโยชน์เพื่อคาดการณ์โอกาสเป็นมะเร็งได้ และ การศึกษาในครั้งนี้ส่งผลต่อการปรับระบบเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การตรวจชิ้นเนื้อยังมีความจำเป็นก่อนการผ่าตัด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ

เอกสารอ้างอิง

1. Ferlay J, Colombet M, Soerjomataram I, et al. Estimating the global cancer incidence and mortality in 2018: GLOBOCAN sources and methods. Int J Cancer. 2019; 144(8): 1941-53. doi: 10.1002/ijc.31937.
2. Imsamran W, Pattatang A, Supattagorn P, et al. Cancer in Thailand Vol.IX, 2013-2015. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.
3. D’Orsi CJ, Sickles EA, Mendelson EB, et al. Analysis of medical audit data: acceptable ranges of diagnostic mammography performance. ACR BI-RADS® Atlas. Breast Imaging Reporting and Data System. Reston: American College of Radiology; 2013: 593.
4. D’Orsi CJ, Sickles EA, Mendelson EB, et al. ACR BI-RADS® Atlas. Breast Imaging Reporting and Data System. Reston: American College of Radiology; 2013.
5. Wiratkapun C, Lertsithichai P, Wibulpholprasert B. Positive Predictive Value of Breast Cancer in the Lesions Categorized as BI-RADS Category 5. J Med Assoc Thai. 2006; 89(8): 1253-9.
6. Raza S, Chikarmane SA, Neilsen SS, et al. BIRADS 3,4 and 5 lesions: value of US in manangement follow up and outcome. Radiology. 2008; 248(3): 773-81.
7. Badu-Peprah A, Adu-Sarkodie Y. Accuracy of Clinical Diagnosis, Mammography and Ultrasonography in Preoperative Assessment of Breast Cancer. Ghana Med J. 2018; 52(3): 133-9.
8. Stavros AT, Freitas AG, de Mello GGN, et all. Ultrasound Positive Predictive Values by BI-RADS Categories 3-5 for Solid Masses: An Independent Reader Study. Eur Radiol. 2017; 27(10): 4307-15.
9. Wongmaneerung P, Somwongprasert A, Watcharachan K, et al. Positive Predictive Value of BI-RADS 4 and 5 Mammography in Patients with Non-palpable Breast Mass. Thai Journal of Surgery. 2015; 36: 116–9.
10. Krzysztof K, Natalia S, Paweł G, et al. Evaluation of the positive predictive value (PPV3) of ACR BI-RADS category 4 and 5 based on the outcomes of Invasive Diagnostic Office in an outpatient clinic. Pol J Radiol. 2019; 84: e185–e9.