เผยแพร่แล้ว: 2021-06-29

ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการร่วมรักษา ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงน้อย โรงพยาบาลนครปฐม

ดารารัตน์ รัตนรักษ์ พ.บ., ปร.ด., รุจิรา เข็มเพชร พ.บ.,, อุษณีย์ พูลวิวัฒนกูล พ.บ.,, สิรีธร นิมิตวิไล พ.บ.,, อรอนงค์ เหล่าตระกูล ภ.ม.,, ปิยะวรรณ ศรีมณี ภ.ม.,