การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยโรคหนังเกล็ดปลาชนิดอิพิเดอร์โมไลติก: รายงานผู้ป่วย 1 ราย

ผู้แต่ง

  • อรทัย ตันตยานนท์ ท.บ., โรงพยาบาลนครปฐม

คำสำคัญ:

โรคหนังเกล็ดปลา, ฟันผุในเด็กเล็ก, การจัดการทางทันตกรรม

บทคัดย่อ

         โรคหนังเกล็ดปลา (ichthyosis) เป็นโรคที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยพบความผิดปกติในการสร้างเคราติน ซึ่งมีลักษณะอาการผิวแห้งเป็นสะเก็ดหรือมีการหนาของผิวหนังตามร่างกาย โรคหนังเกล็ดปลาชนิด epidermolytic ichthyosis เป็นโรคผิวหนังในกลุ่มนี้ซึ่งเป็นชนิดที่พบได้น้อย โดยมักเริ่มมีอาการตั้งแต่แรกเกิด การเจริญของฟันปกติ แต่มักจะเกิดฟันผุได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีการศึกษาน้อยเกี่ยวกับลักษณะอาการที่แสดงในช่องปากและฟันในกลุ่มผู้ป่วยโรคนี้ บทความนี้เป็นรายงานผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 2 ปี 10 เดือน ที่เป็นโรคนี้ซึ่งมีฟันผุในเด็กเล็ก และการจัดการทางทันตกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Latkowski JM, Freedberg IM. Epidermal cell kinetics, Epidermal differentiation and keratinization. In: Latkowski JM, Freedberg IM, eds. Fitzpatrick's dermatology in general medicine. 5th ed. New York: Mcgraw-Hill; 1999:133–44.
2. DiGiovanna JJ. Ichthyosiform dermatoses. In: Latkowski JM. Freedberg IM, eds. Fitzpatrick's dermatology in general medicine. 5th ed. New York: Mcgraw-Hill ;1999:581–603.
3. สรัญญา ส่งคุณธรรม. รายงานผู้ป่วยโรคเด็กดักแด้ 1 ราย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 2562; 24(1):19–31.
4. เวสารัช เวสสโกวิท. Genodermatoses. ใน: และคณะ,บรรณาธิการ. ตำราโรคผิวหนังในเวชปฎิบัติปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง; 2555:462–77.
5. Vinzenz OJI, Heiko T. Ichthyoses: Differential diagnosis and molecular genetics. Eur J Dermatol. 2006;16(4):349–59.
6. Shwayder T, Ott F. All about ichthyosis. Pediatr Clin North Am. 1991; 38(4): 835–57. doi: 10.1016/s0031-3955(16)38156-1.
7. Inamada AC, Adya KA. Genodermatoses. In: Gupta LK, eds. Iadvl's Concise Texbook of Dermatology. 2th ed. New Deihi: Jaypee brothers medical pubisher; 2019:265–74.
8. Rout DP, Nair A, Gupta A, et al. Epidermolytic hyperkeratosis: clinical update. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2019;12:333–44. doi: 10.2147/CCID.S166849
9. O'Neill MJF. Epidermolytic hyperkeratosis. 2011 [cited 2021 April 15]; Available from: https://www.omim.org/entry/113800
10. Milstone LM, Rizzo W, Richard G. Disorders of cornification. In: Spitz JL. Genodermatoses A clinical Guide to Genetic Skin Disorders. 2th ed. New York: Lippincott Williams&Wilkins; 2005:2–48.
11. Brittany GC. Epidermolytic Ichthyosis (Epidermolytic Hyperkeratosis or Bullous Congenital Ichthyosiform Erythroderma). 2019 [cited 2021 April 1]; Available from: https://emedicine.medscape.com/article/1112403-differential
12. Nicole L, Lacz MD, Robert A, et al. Epidermolytic hyperkeratosis: a keratin 1 or 10 mutational event. Int J Dermatol. 2005;44:1–6.
13. Takeichi T, Akiyama MA. Inherited ichthyosis: Non-syndromic forms. J Dermatol. 2016;43(3):242–51. Doi: 10.1111/1346-8138.13243
14. Bolgul B, Hamamci N, Akdentz S, et al. Oral Manifestation of lamellar Ichthyosis: a case report. Iran j Ped. 2009;19(3):298–302.
15. Avrahami L, Maas S, Pasmanik-Chor M, et al. Autosomal recessive ichthyosis with hypotrichosis syndrome: further delineation of the phenotype. Clin Genet. 2008;74(1):47–53. doi: 10.1111/j.1399-0004.2008.01006.x.
16. Cremers CW, Philipsen VM, Mali JW. Deafness, ichthyosiform erythroderma, corneal involvement, photophobia and dental dysplasia. J Laryngol Otol. 1977;91(7):585–90. doi: 10.1017/s0022215100084085.
17. Rathi NV, Rawlani SM, Hotwani KR. Oral Manifestations of lamellar Ichthyosis: A rare case report and review. J of Pakistan Ass of Derm. 2013; 23(1):99–102.
18. Patil A, Patil SJ, Shigil AL, et al. A Case of Ichthyosis Vulgaris and Its Dental Manifestations. J Med Surg Pathol. 2016;1:1–4.
19. Choudhary R, Satish V. Dental Treatment of a Child Suffering from Non-bullous Congenital Ichthyosiform Erythroderma under General Anesthesia. Int J Clin Pediatr Dent. 2015;8(2):157–62. doi: 10.5005/jp-journals-10005-1305.

เผยแพร่แล้ว

2021-12-27