การรักษาคลองรากฟันในฟันกรามน้อยล่าง (ซี่ที่ 1,2) ที่มีคลองรากฟันโค้งมาก: รายงานผู้ป่วย 2 ราย

ผู้แต่ง

  • รัตนากร อุตราวิสิทธิกุล ท.บ., โรงพยาบาลสมุทรสาคร

บทคัดย่อ

ก่อนการรักษาคลองรากฟัน จะต้องพิจารณาถึงรูปร่างลักษณะของคลองรากฟัน รูปร่างคลองรากฟันที่มีลักษณะยาว แคบ และโค้ง มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการรักษา ฟันที่มีคลองรากฟันโค้งมีผลต่อทุกๆขั้นตอนของการรักษารากฟัน ตั้งแต่การเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน การเตรียมคลองรากฟัน การล้างคลองรากฟัน จนถึงการอุดคลองรากฟัน รายงานผู้ป่วยนี้ นำเสนอขั้นตอนการรักษาคลองรากฟันกรามน้อยล่างซี่ที่ 1 และ 2 ที่มีองศาความโค้งของคลองรากฟัน 75° และ 55° ขึ่งวัดด้วยวิธีของ Schneider ในผู้ป่วยรายแรก หลังจากส่งกลับไปบูรณะฟันด้วยเดือยฟันและครอบฟันแล้ว ไม่สามารถติดต่อได้ ส่วนผู้ป่วยรายที่สอง จากการติดตามผลการรักษา 1 ปี ฟันที่รักษาใช้งานได้ดี ไม่มีอาการใดๆ และขนาดของรอยโรคปลายรากเล็กลง

Downloads

Download data is not yet available.

References

Weine FS. Endodontic Therapy 6th ed. St.Louis: Mosby; 2004: 164–239.

Vertucci FJ. Root canal anatomy of the human permanent teeth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1984;58(5):589–99.

Zillich R, Dowson J. Root canal morphology of mandibular first and second premolars. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1993;36(5):738–44.

Parekh V, Shah N, Joshi H. Root canal morphology and variations of mandibular premolars by clearing technique: An in vitro study. J Contemp Dent Pract 2011;12(4):318–21

นันทิยา อภิวัฒนเสวี, อรฤดี สุรัตนสุรางค์. การศึกษาลักษณะกายวิภาคคลองรากฟันกรามน้อยของประชากรไทยกลุ่มหนึ่ง. ว ทันต มหิดล 2563;40(3):243−56

Yu X, Guo B, Li KZ, et al. Cone-beam computed tomography study of root canal morphology of mandibular premolars in a western Chinese population. BMC Med Imaging 2012;12:18.

Hajihassani N, Roohi N, Madadi K, et al. Evaluation of root canal morphology of mandibular first and second premolar using cone beam computed tomography in a defined group of dental patients in Iran. Scientifica (Cairo) 2017;2017:1504341

Arayasantiparb R, Banomyong D. Prevalence and morphology of multiple roots, root canal and C-shaped canals in mandibular premolars from cone-beam computed tomography images in a Thai population. J Dent Sci 2021;16(1):201−7.

Thanaruengrong P, Kulvitit S, Navachinda M et al. Prevalence of complex root canal morphology in the mandibular first and second premolars in Thai population: CBCT analysis. BMC Oral Health 2021;21:449.

Jafarzadeh H, Abbot PV. Dilaceration: review of an endodontic challenge. J Endod 2007;33(9):1025–30.

Nabavizadeh MR, Shamsi MS. Moazami F et al. Prevalence of root dilaceration in adult patients referred to Shiraz dental school. J Dent (Shiraz) 2013;14(4):160−4.

Udoye CI, Jafarzadeh H. Dilaceration among Nigerians: prevalence, distribution, and its relationship with trauma. Dent Traumatol 2009;25(4):439−41.

Hamasha AA, Al-Khateeb T, Daewazeh A. prevalence of dilaceration in Jordanian adults. Int Endod J 2002;35(11):910−2.

Miloglu O, Cakici F, Caglayan F et al. Tha prevalence of root dilacerations in a Turkish population. Med oral Patol Oral Cir Bucal 2010;15(3):441−4.

Schneider SW, A comparison of canal preparation in straight and curved root canals. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1971;32(2):271−5.

American Association of Endodontists. AAE endodontic case difficulty assessment form and guidelines [Internet]. 2019 [cited y/m/d]; Available from: https://www.aae.org/specialty/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/19AAE_CaseDifficultyAssessmentForm.pdf

Haapasalo M, Endal U, Zandi H et al. Eradication of endodontic infection by instrumentation and irrigation solutions. Endod Topics 2005;10(1):77−102.

Hulsmann M, Peters OA, Dummer PMH. Mechanical preparation of root canals: shaping goals, techniques and means. Endod Topics 2005;10(1):30−76.

Kalapas A, Lambrianidis T, Factors associated with root canal ledging during instrumentation. Endod Dent Traumatol 2000;16(5):229−31.

Schafer E, Dammaschke T. Development and sequelae of canal transportation. Endod Topics 2009;15(1):75−90.

Ruddle CJ. Cleaning and shaping the root canal system. In: Cohen S, Burns RC, editors. Pathways of the pulp. 8th ed. St. Louis: Mosby; 2002: 231−91.

Bogle J. Endodontic treatment of curved root canal systems. Oral Health Group [Internet]. 2013 [cited 2013/May/1]; Available from: https://www.oralhealthgroup.com/features/endodontic-treatment-of-curved-root-canal-systems/

Ankrum MT, Hartwell GR, Truitt JE. K3 endo, ProTaper and ProFile systems: Breakage and distortion in severely curved roots of molars. J Endod 2004;30(4):234–7.

Guelzow A. Stamm O, Martus P et al. comparative study of six rotary nickel-titanium systems and hand instrumentation for root canal preparation. Int Endod J 2005;38(10):743−52.

Pruett JP, Clement DJ, Carnes DL Jr. Cyclic fatigue testing of nickel-titanium endodontic instruments. J Endod 1997;23(2):77–85.

Saunders EM. Hand instrumentation in root canal preparation. Endod Topics 2005;10(1):30–76.

Al-omari MA, Dummer PM. Canal blockage and debris extrusion with eight preparation techniques. J Endod 1995;21(3):154−8.

Mello I, Kammerer BA, Yoshimoto D, et al. Influence of final rinse technique on ability of ethylenediaminetetraacetic acid of removing smear layer. J Endod 2010;36(3):512−4.

Khabbaz MG, Papadopoulos PD. Deposition of calcified tissue around an overextended gutta-percha cone: case report. Int Endo J 1999;32(3):232−5

ElAyouti A, Weiger R, Löst C. Frequency of overinstrumentation with an acceptable radiographic working length. J Endod 2011;27(1):49−52

Lin LM, Skribner JE, Gaengler P. Factors associated with endodontic treatment failures. J Endod 1992:18(12):625−7

Sari S, Duruturk L. Radiographic evaluation of periapical healing of permanent teeth with periapical lesions after extrusion of AH Plus sealer. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 2007;104(3):54−9.

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30