การศึกษาความสัมพันธ์ของ Alberta stroke program early CT score (ASPECTS) และปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ของกับภาวะทุพพลภาพ ที่ 90 วัน ด้วย Modified Rankin Scale (mRS) ในผู้ป่วยสมองขาดเลือด เฉียบพลันที่รักษาด้วย rTPA ใน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค

ผู้แต่ง

  • พีรณัฐ ศรีวชิรวัฒน์ กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
  • ทัดดาว วิโรจน์อุไรเรือง กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
  • ปริญญา ชำนาญ กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

บทคัดย่อ

          ที่มาของงานวิจัย: ภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลัน จัดเป็นภาวะฉุกเฉินที่สำคัญภาวะหนึ่งของวิชาอายุรศาสตร์ความสำคัญของการรักษาอยู่ที่ระยะเวลา และการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ประเมินผลจากภาวะทุพพลภาพของผู้ป่วยหลังการรักษา ดังนั้นการประเมินผู้ป่วยอย่างเป็นรูปธรรมจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองชนิดไม่ฉีดสารทึบแสง ก่อนการรักษา จากการเก็บข้อมูลจากประชากรปริมาณมาก และการติดตามผู้ป่วยในระยะยาวจึงมีความจำเป็นวัตถุประสงค์: ศึกษาความสัมพันธ์ของ ASPECTS จากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองชนิดไม่ฉีดสารทึบแสง และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ กับ unfavorable outcome คือภาวะทุพพลภาพที่ 90 วันหลังได้ยา rTPA ประเมินโดยmodified Rankin scale ในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานีวิธีการศึกษา: การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยตามขวาง (cross sectional study) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยใน จากผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาในแผนกผู้ป่วยใน กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน สัญญาณชีพ ผลเลือด และระยะเวลาที่ตั้งแต่เริ่มมีอาการจนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยยา rTPA โดยแบ่งย่อยเป็นหลายส่วน รวมถึงการประเมินความสามารถในการทำงานของร่างกายใช้ National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) ข้อมูลภาวะเลือดออกในสมอง และค่า Alberta Stroke program Early CT Score (ASPECTS) เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ และ ASPECTS กับภาวะทุพพลภาพที่ 90 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล ในผู้ป่วยที่ได้รับ rTPA โดยประเมินภาวะทุพพลภาพด้วย modified Rankin Scale (mRS) จัดแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ mRS ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 มีภาวะทุพพลภาพต่ำ และกลุ่มที่ 2 คือ mRS มากกว่า 1 มีภาวะทุพพลภาพมาก โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติกส

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-02-15