การประเมินคุณภาพชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นไวรัสไข้หวัดใหญ

ผู้แต่ง

  • มาลี กสิพร้อง รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

บทคัดย่อ

          การประเมินคุณภาพชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 ใช้ตัวอย่างไม้พันสำลีป้ายจมูกหรือคอหรือช่องทางเดินหายใจ
ส่วนบนของผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ตรวจคัดกรองโดยชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้น (Rapid test) และตรวจยืนยันโดยวิธี PCR โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี มีตัวอย่างส่งตรวจเบื้องต้นและ ส่งตรวจยืนยันจำนวน 71 ตัวอย่าง ประเมินคุณภาพชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นโดยนำผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้น มาเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิธียืนยันพบว่า ชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีค่าความไว ความจำเพาะ ความถูกต้อง ผลบวกปลอม และผลลบปลอมคิดเป็นร้อยละ 65.52, 95.24, 83.10, 9.52 และ 20.00 ตามลำดับ

คำสำคัญ: ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชุดตรวจคัดกรอง การประเมินคุณภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-02-15