ภาวะโรคลมชัก (Epilepsy) ที่มีความยากลำบากในการวินิจฉัยและรักษา

ผู้แต่ง

  • พึงเนตร สฤษดิ์นิรันดร กลุ่มงานกุมาร รพ. สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
  • กฤตวิทย์ อนุโรจน์ กลุ่มงานกุมาร รพ. สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

บทคัดย่อ

          อาการทางกายที่มีปัญหาทางจิตเวชและอาการทางจิตเวชที่มีสาเหตุจากโรคทางกายเป็นปัญหาที่สำคัญ และทำให้เกิดเป็นปัญหาในการวินิจฉัยและการบำบัดรักษาอย่างมาก รวมทั้งมีความจำเป็นต้องใช้ยาในการรักษา ควบคุมอาการให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถมีชีวิตอยู่เป็นปกติสุข มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
          โรคลมชักในเด็กเป็นโรคหนึ่งที่พบปัญหาจิตเวชร่วมด้วยได้บ่อย การดูแลรักษาอย่างผสมผสานช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้นได้


คำสำคัญ: ภาวะโรคลมชัก วินิจฉัยยาก รักษายาก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-02-15