พัฒนาการด้านการปลูกถ่ายกระจกตา

ผู้แต่ง

  • วิมลรัตน์ ประทีปะเสน กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

บทคัดย่อ

          ในประเทศไทยจากการรายงานผลการสำรวจสภาวะตาบอด สายตาเลือนราง โรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุขเมื่อปี 2549 พบว่ามีอัตราตาบอด 0.59%  หรือประมาณ 360,000 คน ซึ่งเป็นอัตราที่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา สาเหตุของตาบอดที่เกิดจากโรคที่กระจกตา (corneal blindness) พบได้ประมาณ 5 %  เมื่อโรคของกระจกตาส่งผลให้การมองเห็นลดลงและเกิดปัญหาในการดำรงชีวิตประจำวันแล้ว วิธีการรักษาคือการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา กระจกตาเป็นอวัยวะที่มีการผ่าตัดปลูกถ่ายกันมากและประสบความสำเร็จมากที่สุด เนื่องจากในภาวะปกติกระจกตาเป็นอวัยวะที่ไม่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงทำให้หลังการผ่าตัดเกิดการต่อต้านอวัยวะน้อยกว่าการปลูกถ่ายอวัยวะอื่น

          ในประเทศไทยจากการรายงานผลการสำรวจสภาวะตาบอด สายตาเลือนราง โรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุขเมื่อปี 2549 พบว่ามีอัตราตาบอด 0.59%  หรือประมาณ 360,000 คน ซึ่งเป็นอัตราที่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา สาเหตุของตาบอดที่เกิดจากโรคที่กระจกตา (corneal blindness) พบได้ประมาณ 5 %  เมื่อโรคของกระจกตาส่งผลให้การมองเห็นลดลงและเกิดปัญหาในการดำรงชีวิตประจำวันแล้ว วิธีการรักษาคือการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา กระจกตาเป็นอวัยวะที่มีการผ่าตัดปลูกถ่ายกันมากและประสบความสำเร็จมากที่สุด เนื่องจากในภาวะปกติกระจกตาเป็นอวัยวะที่ไม่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงทำให้หลังการผ่าตัดเกิดการต่อต้านอวัยวะน้อยกว่าการปลูกถ่ายอวัยวะอื่น

         คำสำคัญ  การปลูกถ่ายกระจกตา การปลูกถ่ายกระจกตาเฉพาะชั้นที่มีพยาธิสภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-02-15

ฉบับ

บท

บทความปฏิทัศน์