ความรู้และทัศนคติต่อความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานรถพยาบาลฉุกเฉิน

ผู้แต่ง

  • พงศธร โรจน์ศตพงค์ นักศึกษาแพทย์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
  • กรกช ขอสินกลาง นักศึกษาแพทย์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
  • ณัฐธนพล ธิติเชษฐ์ตระกูล นักศึกษาแพทย์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
  • ศตพร เสรีรัตนาคร นักศึกษาแพทย์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
  • ศศิกร ศิริวิวัฒนกรกุล นักศึกษาแพทย์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

บทคัดย่อ

       ในปัจจุบันพบว่าอุบัติเหตุของรถพยาบาลฉุกเฉินมีจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ป่วย บุคลากรการแพทย์ และตัวรถ โดยปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนั้นมาจากความรู้และทัศนคติต่อการขับขี่ของพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน  ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อความปลอดภัยในการขับขี่ โดยเป็นการศึกษาวิจัยแบบภาคตัดขวางในพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 64 ราย เป็นข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-02-15