“เกิดใหม่ต้องปรับตัว” การปรับตัวอยู่กับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายของผู้หญิงอีสาน

ผู้แต่ง

  • สุเพียร โภคทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
  • ศิริพร จิรวัฒน์กุล ศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ:

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ผู้หญิง เพศภาวะ การปรับตัว การอยู่ร่วมกับโรค

บทคัดย่อ

          การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยานี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการปรับตัวอยู่กับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายของผู้หญิงอีสานโดยใช้มุมมองเชิงเพศภาวะ ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้หญิงอีสานที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจำานวน 27 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกที่บ้านผู้ให้ข้อมูลและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ได้ข้อค้นพบที่สำาคัญคือ เกิดใหม่ต้องปรับตัว ซึ่งมีทั้ง  1)การปรับตัวเพื่อเป็นผู้ป่วยที่ดี ต้องใส่ใจเรื่องยา ต้องกินอาหารแบบคนไข้แม้ใจทรมาน และการใกล้ชิดกับศาสนามากขึ้น  2)การปรับตัวเพื่อดำารงไว้ซึ่งการเป็นผู้หญิงที่ดีด้วยการทำาบทบาทของแม่บ้านและภรรยา มีทั้งการทำางานในบ้าน การทำาอาหาร การมีเพศสัมพันธ์ และการทำางานหาเงิน ส่วนการทำาบทบาทในสังคมผู้หญิงอีสานส่วนใหญ่สะท้อนว่าการทำาบทบาทในสังคมลดลงจนเหมือนถูกตัดขาดจากสังคม การปรับตัวของผู้หญิงอีสานที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเหล่านี้เป็นประเด็นที่บุคลากรสุขภาพควรทำาความเข้าใจและให้ความสำคัญเพื่อให้ผู้หญิงสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ถ้าผู้หญิงสามารถรักษาสมดุลระหว่างการทำาบทบาทของผู้ป่วยที่ดีและบทบาทของการเป็นผู้หญิงที่ดีได้จะสามารถปรับตัวอยู่กับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายได้อย่างมีความสุขและมีภาวะสุขภาพที่ดีต่อไปได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-01