การพยาบาลผู้ป่วยระยะก่อนผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดแบบไป-กลับ : การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ

ผู้แต่ง

  • ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

คำสำคัญ:

การผ่าตัดแบบไม่นอนพักค้างในโรงพยาบาล, การผ่าตัดแบบไป-กลับ, ารเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด, การดูแลทางพยาบาล, กิจกรรมการพยาบาล

บทคัดย่อ

          การผ่าตัดแบบไป-กลับ ทำาให้ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัด และไม่จำเป็นต้องนอนพักค้างในโรงพยาบาล ในยุโรปและอเมริกาถือเป็นมาตรฐานการรักษาอีกแนวทางหนึ่ง ปัจจุบันหลายหน่วยงานในประเทศไทยเริ่มให้บริการ ดังนั้นการทบทวนแบบบูรณาการในเรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้กิจกรรมของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย การประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด แบบไป-กลับ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนากิจกรรมทางการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย โดยใช้แนวทางการทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการตามวิธีของ Cooper จากงานวิจัย 24 เรื่อง พบว่า กิจกรรมพยาบาลก่อนผ่าตัด ได้แก่ 1) การประเมินทางด้านร่างกายก่อนการผ่าตัด ซึ่งมีการจัดทำาแนวทาง การประเมินไว้แล้ว 2) การเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ โดยเป็นการให้ข้อมูลความรู้ใน การดูแลตนเองก่อนและหลังการผ่าตัด การลดความวิตกกังวลต่อการผ่าตัดในรูปแบบต่างๆ แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่าพยาบาลยังมีส่วนร่วมและบทบาทน้อยกว่าที่ควร ดังนั้นจึงควรพัฒนาบทบาทและกิจกรรมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยในระยะก่อนการผ่าตัดแบบไป-กลับ โดยคำานึงถึงอายุ ความต้องการของผู้ป่วย และบริบท ของหน่วยบริการ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-01