ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (2557): กันยายน - ธันวาคม

					ดู ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (2557): กันยายน - ธันวาคม

          โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นอกจากจะเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงแล้ว ยังมีบทบาทของการเป็นโรงเรียนแพทย์สำาหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 อีกด้วย โดยที่บัณฑิตแพทย์ที่จบการศึกษาออกไปส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 10 และจังหวัดอื่นในภาคอีสาน การ
พยายามพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ได้แพทย์ที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จึงเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของอาจารย์แพทย์ในโรงพยาบาล นอกจากการประเมินการเรียนการสอนในช่วงปลายปีการศึกษาโดยนักศึกษาแพทย์แล้ว เสียงสะท้อนจากบัณฑิตแพทย์ที่ทำางานในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชน ก็เป็นอีกประเด็นที่จะแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการนำาไปใช้ในการทำางานจริง อีกทั้งยังสามารถนำาข้อมูลมาใช้ปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอนให้ได้บัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รายงานการศึกษาถึงเวชปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูในวารสารฉบับนี้จึงแสดงความพยายามของอาจารย์ผู้สอนสำาหรับการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตแพทย์ในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนและผู้ป่วยที่มารับบริการ
         สำหรับรายงานการศึกษาอื่นนั้นก็ล้วนเป็นประเด็นที่มีการศึกษาไม่มากนักในประเทศไทย ข้อมูลจากการศึกษาจึงอาจใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งพัฒนาการบริการที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการการดูแลและบริการทางการแพทย์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนแล้ว ยังอาจช่วยในการลดวันนอนโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงอีกด้วย

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-05

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ