ติดต่อ

Thai Journal of Public Health and Health Education
Sirindhorn College of Public Health Ubon Ratchathani Province 187 Moo 3 Sathonlamak Road, Mueangsrikhai Subdistrict, Warinchamrap District, Ubon Ratchathani Province 34190, Thailand

ผู้รับผิดชอบหลัก

ดร.ภคิน ไชยช่วย
บรรณาธิการ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ +66(0)813899146

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

อาจารย์ ศตายุ ผลแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ +66(0)945209823