กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 

 

ดร. อรรณพ สนธิไชย                     

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

บรรณาธิการที่ปรึกษา

 

 

รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด

รศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต

รศ.ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ

นพ.สุรพร ลอยหา

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุลราชธานี

มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรณาธิการ

 

 

ดร.ภคิน  ไชยช่วย

 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รองบรรณาธิการ

 

 

ดร.ปิยะณัฐฏ์  จันทวารีย์

ดร.ปณิตา  ครองยุทธ

แก้วใจ มาลีลัย

 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

กองบรรณาธิการ  

 

 

รศ.ดร.ภาวนา พนมเขต

รศ.ดร.ศศิวิมล รัตนศิริ

รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์

ผศ.ดร.อารี บุตรสอน

ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปทีปราการ

ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต

ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วารเดช

ผศ.ดร.นิสากร  ชีวะเกตุ

ผศ.ดร.สุดา หันกลาง

ดร.อรุณ บุญสร้าง

ดร.ภูเบศ แสงสว่าง

ดร.นพวรรณ พุกพบสุข

ดร.มณฑิรา จันทวารีย์

ดร.สินีนาถ แต่เจริญกุล

ดร.พยงค์  เทพอักษร   

ดร.พงศ์พิษณุ บุญดา

ผศ.(พิเศษ) ดร.สมตระกูล ราศิริ

ดร.สุพัฒน์  อาสนะ                           

ดร.ธีรศักดิ์ พาจันทร์

ดร.ปริญญา จิตอร่าม

ดร.สุทธิศักดิ์  สุริรักษ์                        

ดร.นุสรา ประเสริฐศรี

ดร.อุไรวรรณ ศิริธรรมพันธ์

ดร.สฤษดิ์  ผาอาจ

ดร.กชพงศ์ สารการ

ดร.ปาริชาต รัตนราช

ดร.จามรี เชื้อชัย

ดร.เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล

ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่      

ดร.อุรารัช  บูรณะคงคาตรี

ดร.เกศิณี  หาญจังสิทธิ์

ดร.รับขวัญ  เชื้อลี

ดร.นฤมล กิ่งแก้ว

ดร.นิธิศ ธานี

ศุภชัย  ยาณะเรือง

สมบัติ  ขัดโพธิ์

ไมตรี แก้วมงคล

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลับขอนแก่น

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุลราชธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ฝ่ายจัดการ

 

 

ศรเพชร ไตรศรี

ศตายุ ผลแก้ว

พิราพรรณ บรรพบุตร

 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี