กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 

ดร.นิธิศ ธานี    

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นายแพทย์สุรพร ลอยหา

มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรณาธิการวารสาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคิน ไชยช่วย

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รองบรรณาธิการวารสาร

 

อาจารย์แก้วใจ มาลีลัย

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

กองบรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์

มหาวิทยาลัยทักษิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ วารเดช

มหาวิทยาลัยทักษิณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.อาจินต์ สงทับ  

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร. สงครามชัยย์ ลีทองดีศกุล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พนมเขต

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี บุตรสอน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลิมปทีปราการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.อรุณ บุญสร้าง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงรัชฎา ฉายจิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ภูเบศ แสงสว่าง                  

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.นพวรรณ พินิจขจรเดช         

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.สินีนาถ แต่เจริญกุล   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.มณฑิรา จันทวารีย์    

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ดร.กชพงศ์ สารการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดร.ปาริชาต นัตนราช     

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดร.นุสรา ประเสริฐศรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ดร.กุลธิดา กุลประฑีปัญญา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ดร.มาสริน ศุกลปักษ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

ดร.วราภรณ์ ยศทวี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ดร.อรัญญา นามวงศ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ดร.พงศ์พิษณุ บุญดา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ พาจันทร์   

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ดร.สุพัฒน์ อาสนะ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ดร.ปริญญา จิตอร่าม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.สุทธิศักดิ์ สุริรักษ์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พยงค์ เทพอักษร     

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ดร.บุบผา รักษานาม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ดร.อุไรวรรณ ศิริธรรมพันธ์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ดร.สฤษดิ์ ผาอาจ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ดร.อุบลทิพย์ ไชยแสง    

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ดร.อวิรุทธ์ สิงห์กุล

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก

ดร.สรรพพร วิรัตนโภคิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก

ดร.วรัญญา อรุโณทยานันท์

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก

ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่      

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.เกศิณี หาญจังสิทธิ์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.รับขวัญ เชื้อลี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.กิ่งแก้ว มาพงษ์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.ปณิตา ครองยุทธ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.ปิยะณัฐฏ์ จันทวารีย์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.นฤมล กิ่งแก้ว

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.ศุภชัย ยาณะเรือง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

อาจารย์อนุสรณ์ บุญทรง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.จามรี เชื้อชัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

นายสมบัติ ขัดโพธิ์        

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

นายไมตรี แก้วมงคล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

 

อาจารย์ศตายุ ผลแก้ว

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

นางสีอมร โกสียบุตร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

นายศรเพชร ไตรศรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี