การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หรือหากมีกรุณาอธิบายในข้อความส่งถึงบรรณาธิการ).
 • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
 • มีการให้ URLs สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
 • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 16 pt(ในภาษาไทย) และ 12 pt (ในภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้สำหรับสังกัดผู้นิพนธ์ (ยกเว้น ที่อยู่ URL) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสมในบทความ ให้เป็นตามข้อกำหนดของวารสาร
 • บทความเตรียมตามข้อกำหนดของวารสารฯ ทั้งในแง่ของรูปแบบและการอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)

คำแนะนำผู้แต่ง

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ
วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา (Thai Journal of Public Health and Health Education)       
กองบรรณาธิการวารสาร ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความปริทัศน์เพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสาร โดยบทความต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาตีพิมพ์จากวารสารอื่น เป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับ

 • ด้านการสาธารณสุข (Public Health)
 • ด้านพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior)
 • ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)
 • ด้านทันตสาธารณสุข (Dental Public Health)
 • ด้านการพยาบาล (Nursing)
 • ด้านสุขภาพศึกษา (Health Education)

คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง
คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง
1. ต้นฉบับต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word
2. จัดพิมพ์หน้าเดียวในกระดาษ A4 โดยมีระยะขอบกระดาษ ด้านบน-ล่าง 2.54 ด้านซ้าย 3.17 cm.
และด้านขวา 2.54 cm. 
3. ตัวอักษรใช้ TH Sarabun PSK
4. มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 1 หน้า
5. กำหนดคำสำคัญ (Keyword) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (จำนวน 3 – 5 คำ)
6. รายการอ้างอิงต้องไม่เกิน 30 รายการ

การเรียงลำดับเนื้อหาบทความ
- บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
- บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
- บทนำ
- วัตถุประสงค์การวิจัย
- สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
- กรอบแนวคิดการวิจัย(ถ้ามี)
- ระเบียบวิธีวิจัย
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- เครื่องมือการวิจัย
- การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- จริยธรรมการวิจัย
- ผลการวิจัย
- อภิปรายผล
- การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
- ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
- เอกสารอ้างอิง

บทความวิชาการ ประกอบด้วย
- บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
- บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
- บทนำ
- เนื้อเรื่อง (Content) แสดงสาระสำคัญที่ต้องที่ต้องการนำเสนอตามลำดับ
- บทสรุป
- ข้อเสนอแนะ
- เอกสารอ้างอิง

การเขียนเอกสารอ้างอิง
การเตรียมเอกสารอ้างอิง ให้ใช้ระบบอ้างอิงแบบ APA Formatted References, 6th Edition โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1XNR1f7skFySoo1Uz13Vzz7yKaeTnfWGK

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
1. หนังสือ
     ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สำนักพิมพ์.                                                                 
     Author, A.A./(Year)./Title of the book/(Edition ed.)./Publisher.
     เช่น
     จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ. (2563). พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิดทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ (พิมพ์ครั้งที่ 3). สำนักพิมพ์
      ///////มหาวิทยาลัยนเรศวร.
      Schmidt, N. A., & Brown, J. M. (2017). Evidence-based practice for nurses: Appraisal and     
      ///////application of research (4th ed.). Jones & Bartlett Learning, LLC.

      1.1 บทความหรือบทในหนังสือ
       ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทหรือชื่อบทความ./ใน/ชื่อ
       ///////บรรณาธิการ/(บ.ก.),ชื่อหนังสือ/(น./xx-xxx)./สำนักพิมพ์.
       Author, A. A./(Year)./Title of the chapter./In Editor/(Eds.),/Title of the book/(pp./
       ///////xx-xxx)./Publisher.
       เช่น
       วัลลภัช สุขสวัสดิ์. (2561). แนวความคิดเรื่องชนชั้นนำทางการเมืองของกีตาโน มอสกา กับชนชั้นนำทาง
       ///////การเมืองไทยในยุคมาลานำไทย. ใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และวัชรพล พุทธรักษา(บ.ก.),ว่าด้วยทฤษฎี
       ///////รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
(พิมพ์ครั้ง ที่ 2). (น. 47-68). สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร.

      1.2 หนังสือแปล  
      ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่องหนังสือภาษาต้นฉบับ/[ชื่อหนังสือภาษาไทย] (พิมพ์ครั้งที่)./สำนักพิมพ์.
      เช่น
      แบรี่ สมาร์. (2555). Michel Foucault [มิเชล ฟูโกต์]. ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน).

      1.3 E-book      
      1.3.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่มี DOI
      ชื่อผู้แต่งในบท./(ปีพิมพ์)./ชื่อบท./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่,/น./
       ///////xx-xxx)./URL
       Author, A. A./(Year)./Title of the chapter./In Editor/(Eds.),/Title of the book/(Edition ed.,/pp. xx-
       ///////xxx)./URL
       เช่น
       จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ. (2562). พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้. (พิมพ์ครั้งที่ 3).   
       ///////https://www.ookbee.com
       Haslam, S. (2003). Research Methods and Statistics in Psychology (SAGE Foundations of 
       ///////Psychology series).
http://www.amazon.com

        1.3.2 บทความหรือบทในหนังสือ (Book chapter) ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
        ชื่อผู้แต่งในบท./(ปีพิมพ์)./ชื่อบท./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บรรณาธิการ,/ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่,/น./xx-
        ///////xxx)./URL
        Author, A. A./(Year)./Title of the chapter./In Editor/(Eds.),/Title of the book/(Edition ed.,pp./
        ///////xx-xxx)./URL
        เช่น
        วัลลภัช สุขสวัสดิ์. (2561). แนวความคิดเรื่องชนชั้นนำทางการเมืองของกีตาโนมอสกา กับ ชนชั้นนำทาง
        ///////การเมืองไทยในยุคมาลานำไทย. ใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และวัชรพลพุทธรักษา (บ.ก.), ว่าด้วยทฤษฎี
        ///////รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
(พิมพ์ครั้งที่ 2). (น. 47-68). สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร.

        1.3.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มี DOI
        ชื่อ นามสกุล./(ปีพิมพ์)./ชื่อหนังสือ./(พิมพ์ครั้งที่)./https:/doi.org/xxxxxxx
        Author, A. A. (Year)./Title of the book./(Edition ed.)./https:/doi.org/xxxxxxxx
        เช่น
        Chu, Z. (2022). People-Oriented Education Transformation. https://doi.org/10.1007/978-981-16-
        ///////6353-6

2. วิทยานิพนธ์  
       2.1 วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ที่ไม่ได้ตีพิมพ์
       ชื่อ นามสกุล./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อวิทยานิพนธ์/[วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตไม่ได้ตีพิมพ์
        ////////หรือวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตไม่ได้ตีพิมพ์]./ชื่อมหาวิทยาลัย. 
       Author, A. A. (Year)./Title/[Unpublished doctoral or master’s thesis]./Name of the Institution
       ///////awarding the degree.
       เช่น
       สรญา แสงเย็นพันธ์. (2559). การพัฒนารูปแบบการเขียนบรรณานุกรมออนไลน์ [วิทยานิพนธ์]
       ////////ปริญญามหาบัณฑิตไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยนเรศวร
       Stewart, Y. (2000). Dressing the tarot [Unpublished master’s thesis]. Auckland University of
       ///////Technology.

       2.2 วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตจากเว็บไซต์ไม่อยู่ในฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์
       ชื่อ นามสกุล./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อวิทยานิพนธ์/[วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญา
       //////มหาบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย]./ชื่อเว็บไซต์./URL

       2.3 วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตจากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์
       ชื่อ นามสกุล./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อวิทยานิพนธ์/(หมายเลข UMI หรือ เลขลำดับอื่น ๆ)[วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
       ///////บัณฑิต หรือวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ชื่อมหาวิทยาลัย]./ชื่อฐานข้อมูล 
       เช่น
       Becker, J. C. (2013). Landscape-level influences on community composition and ecosystem
       ///////function in a
large river ecosystem (Publication No.3577776) [Doctoral dissertation,
       ///////Graduate Council of Texas State University – San Marcos]. ProQuest Dissertations and
       ///////Theses Global.

3. รายงานการประชุมเชิงวิชาการที่มี proceeding   
       3.1 ในรูปแบบรูปเล่ม
       ชื่อ นามสกุล./(ปี)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ชื่อหัวข้อการประชุม./ชื่อการประชุม/(น./
        ///////เลขหน้า)./ฐานข้อมูล.
       Contributor, A. & Contributor, B./(Year)./Title./In/ Editor /(Ed. หรือ Eds.), Title of
       ///////conference./Title of conference /(pp./xx-xxx)./database.

กรณีมีเลข DOIหรือ URL ให้เติมต่อท้ายจากฐานข้อมูล ตัวอย่าง ชื่อฐานข้อมูล./https://doi.org/xxxx
       เช่น
       วิศวะ กลับกลาย, อลิสา คุ่มเคี่ยม, และอมลวรรณ วีระธรรมโม. (2553). ผลการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง
       ///////ภาษาไทยถิ่นใต้ ตําบลเตราะบอน อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.
       ///////ใน มนัส สุวรรณ(บ.ก.), การจัดการเรียนรู้ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. รายงานสืบ
       ///////เนื่องจากการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 (น. 3–14).
       ///////บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

      3.2 ในรูปแบบวารสาร 
      ชื่อ นามสกุล./(ปี)./ชื่อเรื่อง:/ชื่อเรื่องย่อย./ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่(เลขของฉบับที่),/เลขหน้า./URL
      Contributor, A. & Contributor, B./(Year)./Title:/ Sub-title./Journal,/เลขของปีที่(เลข
       ///////ของฉบับที่),/เลขหน้า./URL
       เช่น
       Herculano-Houzel, S., Collins, C. E., Wong, P., Kaas, J. H., & Lent, R. (2008).
       ///////The basic nonuniformity of the cerebral cortex. Proceedings of the National
       ///////Academy of Sciences of the United States of America,105(34), 12593-12598.
       ///////https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.080541710

4. การนำเสนองานวิจัยหรือการนำเสนอโปสเตอร์ (Paper/Poster Presentation)
       ชื่อ นามสกุล./(วัน,/เดือน/ปี)./ชื่อเอกสาร หรือโปสเตอร์/[เอกสารนำเสนอในที่ประชุม หรือ
        ///////โปสเตอร์นำเสนอในที่ประชุม]./ชื่อการประชุม,/สถานที่.
       Presenter, A & Presenter, B./(Year,/Month/day)./Title of conference paper or poster/[Paper
        ///////presentation or Poster presentation]./Conference Name,/Location.
       เช่น
       Mason, I. & Missingham, R. (2019, October 21–25). Research libraries, data curation, and
       ///////workflows
[Paper presentation]. eResearch Australasia Conference, Brisbane, QLD,
       ///////Australia. https://bit.ly/2v1CjRg

5. รายงานการประชุม/การสัมมนา/อภิปราย  
       ชื่อหน่วยงานที่จัดประชุม./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่องการประชุม./ชื่อการประชุม./สถานที่จัดประชุม.
       เช่น
       ที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ. (2565). การประชุมสามัญที่ประชุมคณบดีบัณฑิต
       ///////วิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
       ///////ระดับ.บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53. มหาวิทยาลัยนเรศวร

6. หนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
       ชื่อผู้แต่ง./(วัน/เดือน/ปี)./ชื่อคอลัมน์./ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า.
       เช่น
       ทีมวาไรตี้. (21 กุมภาพันธ์ 2565). จับตาผลกระทบโควิดระลอกสามทำคนไทยหนี้ท่วม. เดลินิวส์. 1.

7. เว็บไซต์
       ชื่อ นามสกุลผู้เขียน./(วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซต์./URL
       Author, A. A./(Year, Month date)./Title of the work: Subtitle./Website name./URL
       เช่น
       สรญา แสงเย็นพันธ์. (18 กันยายน 2561). มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
        ///////นเรศวร. https://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/
        Sparks, D. (2019). Women’s wellness: Lifestyle strategies ease some bladder control problems.
        ///////Mayo Clinic. https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/womens-wellness-
        ///////lifestyle-strategies-ease-some-bladder-control-problems/

-กรณีที่ไม่มีวันที่เผยแพร่ปรากฏ ให้ใส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.)
-กรณีที่มีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ให้ใส่แค่ (ปี) เท่านั้น
-กรณีชื่อผู้เขียนและชื่อเว็บไซต์เป็นชื่อเดียวกัน ให้ตัดชื่อเว็บไซต์ออก
      7.1 เว็บไซต์ไม่ระบุปีที่เผยแพร่
       เช่น
       Athletics New Zealand. (n.d.). Form a new club. http://www.athletics.org.nz/Clubs/Starting-
       ///////a-New-Club

       7.2 Wikipedia 
       เช่น
       Global warming. (2019, December 9). In Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Global
        ///////warming
       Psychometric assessment. (n.d.). In The psychology wiki. Retrieved January 28, 2009, from
       ///////http://psychology.wikia.com/wiki/Psychometric_assessment

8.ราชกิจจานุเบกษา   
       ชื่อกฎหมาย./(วัน/เดือน/ปี)./ราชกิจจานุเบกษา/เล่ม/ตอนที่/หน้า/เลขหน้า.
       เช่น
       ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
       ///////รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564. (7 มกราคม 2565). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 139 ตอน
       ///////พิเศษ 4 ง หน้า 22-50.

การส่งบทความ
ต้นฉบับผลงานวิจัยและหนังสือรับรองบทความ/ผลงานวิจัยต้องส่งในระบบ online ถึงบรรณาธิการวารสารที่
tjphe_editor@scphub.ac.th

สอบถามข้อมูลได้ที่
ผศ.ดร.ภคิน  ไชยช่วย (บรรณาธิการวารสาร)
โทรศัพท์มือถือ : 08 1389 9146
สำนักงานวารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา (Thai Journal of Public Health and Health Education)
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
187 ม.3 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
tjphe_editor@scphub.ac.th

บทความวิจัย

บทความวิจัย (Research Article)  ด้านการสาธารณสุข (Public Health) ด้านพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) ด้านทันตสาธารณสุข (Dental Public Health) ด้านการพยาบาล (Nursing) และด้านสุขภาพศึกษา (Health Education)

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ (Academic Article) ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ด้านการสาธารณสุข (Public Health) ด้านพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) ด้านทันตสาธารณสุข (Dental Public Health) ด้านการพยาบาล (Nursing) และด้านสุขภาพศึกษา (Health Education)

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมลที่ป้อนในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในวารสารนี้เท่านั้นและจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่นๆ