เกี่ยวกับวารสาร

วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา
ISSN 2985-251X (Online)

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ 
วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษาเป็นวารสารรับตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ

 • ด้านการสาธารณสุข (Public Health)
 • ด้านพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior)
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)
 • ด้านทันตสาธารณสุข (Dental Public Health)
 • ด้านการพยาบาล (Nursing)
 • ด้านสุขภาพศึกษา (Health Education)

 ประเภทของบทความ           

 • บทความวิจัย (Research Article)
 • บทความวิชาการ (Academic Article)

 ภาษาที่รับตีพิมพ์

 • ภาษาไทย (Thai)
 • ภาษาอังกฤษ (English)

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ

 • ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
 • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
 • ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

กระบวนการพิจารณาบทความ 
บทความทุกบทความผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-Blind Review) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน

ค่าธรรมเนียมบทความ

ค่าธรรมเนียมเพื่อประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3,500 บาท ต่อ 1 บทความ (กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมเพื่อประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิปฎิเสธการตีพิมพ์ หรือกรณีที่ผู้เขียนบทความขอยกเลิกบทความหลังจากผ่านกระบวนประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิไปแล้ว)

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมบทความ

1.หลังจากบทความผ่านการพิจารณาปรับแก้เบื้องต้นตามรูปแบบที่วารสารกำหนด (Pre-Review)

2. กองบรรณาธิการแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมบทความโอนเงินจำนวน 3,500 บาท ต่อ 1 บทความ ชื่อบัญชี วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษาร่วมกับชมรมศิษย์เก่า หมายเลขบัญชี ธนาคารกรุงไทย 662-5-42917-1

3. เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าระบบของวารสารมายังช่องทาง Review Discussions หากผู้เขียนบทความต้องการใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ขอให้แจ้งที่อยู่เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินฉบับจริง

4. กองบรรณาธิการส่งใบเสร็จรับเงินออนไลน์ให้ทางระบบของวารสาร และส่งใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้งในระบบของวารสาร

ขั้นตอนการประเมินบทความ

1. กองบรรณาธิการกลั่นกรองบทความหลังจากที่บทความส่งเข้ามายังระบบของวารสาร

2. แจ้งผู้เขียนบทความให้ปรับแก้เบื้องต้น (Pre-Review) ตามรูปแบบที่วารสารกำหนด                                                               

2.1 กรณีผู้เขียนบทความไม่ปรับแก้รูปแบบตามที่วารสารกำหนด ปฏิเสธการตีพิมพ์                                                    

2.2 กรณีปรับแก้บทความเบื้องต้นแล้ว แจ้งให้จ่ายค่าธรรมเนียมบทความ

3. หลังจากที่ผู้เขียนบทความชำระค่าธรรมเนียมบทความแล้ว เข้าสู่กระบวนการประเมินบทความ (Review)

4. บทความที่ผ่านการประเมิน มีการปรับแก้ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ครั้ง หรือจนกว่าบทความจะสมบูรณ์ก่อนเผยแพร่ตีพิมพ์

4.1 กรณีผู้เขียนบทความไม่ปรับแก้บทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิเสธการตีพิมพ์

5. วารสารออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ หลังจากผู้เขียนบทความปรับแก้ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 1 ครั้ง

คลิก เพื่อดู ระยะเวลา จำนวนวัน และขั้นตอนการพิจารณาบทความ

Announcements

ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกำหนดเลขหน้าของบทความ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ Template บทความของวารสาร

2024-01-18

ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกำหนดเลขหน้าของบทความ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ Template บทความของวารสาร

Read more about ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกำหนดเลขหน้าของบทความ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ Template บทความของวารสาร

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-เมษายน 2567
					ดู ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-เมษายน 2567
เผยแพร่แล้ว: 2024-01-25

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ