ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ จาก ก.พ.อ.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

2021-07-10

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

Link ประกาศ :

https://drive.google.com/open?id=
1IkTZI4NchLWLBdtJqJw1p6vDuoWHWb1t&authuser=
pakin9540%40scphub.ac.th&usp=drive_fs

ดังนั้น วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษาตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เป็นต้นไป จะมีข้อกำหนดในการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย ๓ คน จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ดร.ภคิน ไชยช่วย

บรรณาธิการ

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ ข่าวประกาศ จาก ก.พ.อ.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2021): กันยายน - ธันวาคม 2564
ดูเล่มทุกฉบับ