ผลของการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องต่อการทรงตัวและพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุเพศหญิง

Main Article Content

ศศิวิมล วรรณพงษ์
เสาวนีย์ นาคมะเริง
สุรัสวดี เบนเน็ตต์
น้อมจิตต์ นวลเนตร์

Abstract

ที่มาและความสำคัญ: ความไม่มั่นคงในการทรงตัวและความบกพร่องในการทำงานของสมองด้านพุทธิปัญญาเป็นปัญหาที่สำคัญของผู้สูงอายุ ปัจจุบันการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องเป็นที่แพร่หลายในชุมชนของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องต่อการทรงตัวและพุทธิปัญญาของผู้สูงอายุยังไม่ชัดเจน


วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องต่อการทรงตัวและพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุเพศหญิง


วิธีการวิจัย: อาสาสมัครคือผู้สูงอายุเพศหญิงที่อาศัยใน 2 ชุมชนของจังหวัดชัยภูมิ โดยชุมชนหนึ่งถูกสุ่มเป็นกลุ่มทดลอง (จำนวน 17 คน) ส่วนอีกชุมชนหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม (จำนวน 17 คน) อาสาสมัครกลุ่มทดลองได้รับการฝึกออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องวันละ 30 นาที จำนวน 3 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ส่วนอาสาสมัครกลุ่มควบคุมได้รับการอบรมความรู้เป็นจำนวน 2 ครั้ง โดยก่อนและหลังการศึกษาอาสาสมัครทั้งหมดได้รับการประเมินการทรงตัวและพุทธิปัญญาด้วย Timed Up and Go Test (TUGT) และ Montreal Cognitive Assessment ตามลำดับ เปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรก่อนและหลังเข้าร่วมการศึกษาระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ independent t-test และภายในกลุ่มด้วยสถิติ paired t-test กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.05


ผลการวิจัย: เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังสิ้นสุดการศึกษา อาสาสมัครกลุ่มทดลองมีการทรงตัวและพุทธิปัญญาดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่ากลุ่มทดลองใช้เวลาในการทดสอบ TUGT น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001, ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม -2.29 วินาที, 95% CI -3.17 ถึง -1.42 วินาที) ส่วนตัวแปรด้านพุทธิปัญญาพบว่าทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.295)


สรุปผล: การออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องช่วยเพิ่มความสามารถในทรงตัวของผู้สูงอายุเพศหญิงได้ จึงอาจเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาการทรงตัวของผู้สูงอายุต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

Foundation for Older Persons’ Development. Elderly situation in Thailand. Chiang Mai: Foundation for Older Persons’ Development; 2015.

Mahidol Population Gazette. Thailand population 2017. Bangkok: Mahidol Population Gazette; 2017.

Bird ML, Pittaway JK, Cuisick I, Rattray M, Ahuja K. Age-related changes in physical fall risk factors: result from a 3 year follow-up of community dwelling older adults in Tasmania, Australia. Int J Environ Res Public Health. 2013; 10(11): 5989-97.

Dhargave P, Sendhilkumar R. Prevalence of risk factors for falls among elderly people living in long-term care homes. J Clin Gerontol Geriatr. 2016; 7(3): 99-103.

National Statistical Office Thailand. Working of the elderly in Thailand 2017. Bangkok: National Statistical Office Thailand, 2017.

Jitapunkul S, Na Songkhla M, Chayovan N, Chitratkul A, Choprapawon C, Kachondham Y, et al. Fall and their associated factor: a nation survey of the Thai elderly. J Med Assoc Thai. 1998; 81(4): 233-42.

Rongmuang D, Nakchattri C, Tongdee J, Sombutboon J. Incidence and factors associated with fall among the community-dwelling elderly, Suratthani. J Phrapokklao Nurs College. 2016; 27(Suppl1): 123-38.

Kamijo K, Hayashi Y, Sakai T, Yahiro T, Tanaka K, Nishihira Y. Acute effects of aerobic exercise on cognitive function in older adults. J Gerontol Psychol Sci. 2009; 64B(3): 356-63.

Kwon IH, Song JY, Kim DY, Son JY, Shim YJ, Shin WS. Comparison of rhythmic and non-rhythmic aerobic exercises on depression and balance in the elderly. Phys Ther Rehabil Sci. 2017; 6(3): 146-51.

Silsupadol P. Exercise as an intervention for preventing falls in community-dwelling older adults. Thai J Phys Ther. 2012; 34(3): 180-92.

Lauenroth A, Ioannidis AE, Teichmann B. Influence of combined physical and cognitive training on cognition: a systematic review. BMC Geriatr. 2016; 16(141): 1-14.

Yardley L, Beyer N, Hauer K, McKee K, Ballinger C, Todd C. Recommendations for promoting the engagement of older people in activities to prevent falls. Qual Saf Health Care. 2007; 16(3): 230-4.

Kerdjarean S. The effect of nine-square training on the table at the speed of 90 and 120 beats per minute upon the hand response time of 7-8 year-old boys [Master Thesis in Sports Science]. Bangkok: Graduate School, Kasetsart University, 2008.

Krabuanrat C, Manunyanon S. The effect of different size of the matrix of nine square on agility for badminton [Master Thesis in Sports Science]. Bangkok: Graduate School, Kasetsart University, 2011.

Watchiramekakul L, Krabuanrat C, Reungthai R. Effect of specific movement training program on reaction time in taekwondo player. J Sport Sci Tech. 2011; 11(1): 176-91.

Junprasert S, Toonsiri C, Chalaem T, Choojun N, Kirdnoil P, Songprasert A, et al. Impact of nine-square Thai dancing on elderly people’s health. Thai J Nurs Coun. 2013; 28(4): 60-80.

Nualnetr N, Aonsri C, Chaipipat N. A comparison of 9-square exercise and conventional balance exercise on balance in older women. Thai J Phys Ther. 2016; 38(3): 93-102.

Ronnarithivichai C, Thaweeboon T, Petchpansri S, Sujijantararat R, Boonchan N, Kridiborworn C. The evaluation of physical fitness before and after 9-square-table aerobic exercise and rubber ring stretching of elders in the health promotion program for the elderly, Faculty of Nursing, Mahidol University. J Nurs Sci. 2009; 27(3): 68-77.

Chidduan Y, Unaromlert T. Effects of stress reducing program to reduce the stress of children and youth in the Nakhonpathom Juvenile Detention Home. ASJ-PSU. 2013; 24(4): 65-78.

Cheunsakulpong T, Abthaisong O. The effect of moving the body in the nine squares table with balance and memory in geriatric psychiatric patients who admitted in Prakaisuk ward. J Srithanya Hospital. 2012; 13(1): 16-26.

Jalayondeja C. Falls screening by Timed Up and Go (TUG). J Med Tech Phys Ther. 2014; 26(1): 5-16.

Prasat Neurological Institute. Clinical practice guidelines: dementia. Bangkok: Tana Press Printing, 2014.

Nokham R, Panuthai S, Khampolsin T. Effect of square-stepping exercise on balance among older persons. Nurs J. 2016; 43(3): 58-68.

Joanne F, George SM, Claire O, Bellinda KK, Hilary C, Anne KR. Measurement error, reliability, and minimum detectable change in the Mini-Mental State Examination, Montreal Cognitive Assessment, and color trails test among community living middle-aged and older adults. J Alzheimers Dis. 2016; 53(3): 1107-14.

American College of Sports Medicine. ACSM issues new recommendations on quantity and quality of exercise [online] 2011 [cited 2018 February 28]. Available from: https://www. prweb.com/pdfdownload/8606343.pdf

Pescatello L, Arena R, Riebe D, Thompson P. ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription. 9th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2014.

Ritchie C. Rating of perceived exertion (RPE). J Physiother. 2012; 58(1): 62.

Anthony L, Aznar-Lain S. Intensity of physical activity and the “talk test”: a brief review and practical application. ACSMs Health Fit J. 2008; 12(3): 13-7.

Berg KO, Maki BE, Williams JI, Holliday PJ, Wood-Dauphinee SL. Clinical and laboratory measures of postural balance in an elderly population. Arch Phys Med Rehabil. 1992; 73(11): 1073-80.

Podsiadlo D, Richardson S. The timed “Up & Go”: a test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc. 1991; 39(2): 142-8.

Skelton DA, McLaughlin AW. Training functional ability in old age. Physiotherapy 1996; 82(3): 159-67.

Nakayama Y, Covassin T, Schatz P, Nogle S, Kovan J. Examination of the test-retest reliability of a computerized neurocognitive test battery.Am J Sports Med. 2014; 42(8): 2000-5.

Boa Sorte Silva NC, Gill DP, Owen AM, Liu-Ambrose T, Hachinski V, Shigematsu R, et al. Cognitive changes following multiple modality exercise and mind-motor training in older adults with subjective cognitive complaints: The M4 study. Plos One. 2018; 13(4): e0196356.

Hemrungrojn S. Montreal cognitive assessment (MOCA) [online] 2011 [cited 2018 Jan 5]. Available from: http://mocatest.org/pdf_files/ test/MoCA-Test-Thai.pdf

Tangwongchai S, Phanasathit M, Charernboon T, Akkayagorn L, Hemrungrojn S, Phanthumchinda K, Nasreddine ZS. The validity of Thai version of the Montreal Cognitive Assessment. Dement Neuropsychol. 2009; 3(2): 173.

Farlie MK, Molloy E, Keating JL, Haines PT. Clinical markers of the intensity of balance challenge: observational study of older adult responses to balance tasks. Phys Ther. 2016; 96(3): 313-23.

Mangione KK, Craik RL, McCormick AA, Blevins HL, White MB, Sullivan-Marx EM, et al. Detectable changes in physical performance measures in elderly African Americans. Phys Ther. 2010; 90(6): 921-7.

Kim SH, Kim M, Ahn YB, Lim HK, Kang SG, Cho JH, Park SJ, Song SW. Effect of dance exercise on cognitive function in elderly patients with metabolic syndrome: a pilot study. J Sports Sci Med. 2011; 10(4): 671-8.

Teixeira CVL, Gobbi S, Pereira JR, Ueno DT, Shigematsu R, Gobbi LTB. Effect of square-stepping exercise and basic exercises on functional fitness of older adults. Geriatr Gerontol Int. 2013; 13(4): 842-8.

Stroehlein JK, van den Bongard F, Barthel T, Reinsberger C. Dose-response relationship between physical activity and cognition in elderly. Dtsch Z Sportmed. 2017; 68(10): 234-42.