เผยแพร่แล้ว: 2021-08-04

ความมั่นคงขณะเดินและการมองเห็นระหว่างกลุ่มนักศึกษาวัยหนุ่มสาวที่มีและไม่มีอาการเวียนหรือมึนศีรษะ

ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ, รุ้งเพชร สงวนพงษ์, พิชานัน เมธาจารุนนท์, กัญญารัตน์ จรูญผล, ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ

45-58

ผลของการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องต่อการทรงตัวและพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุเพศหญิง

ศศิวิมล วรรณพงษ์, เสาวนีย์ นาคมะเริง, สุรัสวดี เบนเน็ตต์, น้อมจิตต์ นวลเนตร์

67-79