เผยแพร่แล้ว: 2022-04-26

การพัฒนาและประสิทธิผลของโปรแกรมโรงเรียนปวดหลังหาดใหญ่ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง

จิรวัฒน์ ทิววัฒน์ปกรณ์, ทวีศักดิ์ วงศ์กีรติเมธาวี , สินีนาฎ สุขอุบล

29-46

การเปรียบเทียบความแตกต่างของความนุ่มแผ่นยางพาราต่อการทรงท่าในวัยรุ่นสุขภาพดี

ชวนพิศ บุญเกิด, ยุทธนา ยางเครือ, สุพิชชา ถาวรสถิตย์วงศ์

47-55