บทบาทพยาบาลกับการป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมน้ำลาย

Main Article Content

ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์

Abstract

บทคัดย่อ

       บทความวิชาการนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำลาย บทความอธิบายบทบาทของพยาบาล ในการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น โดยเฉพาะภาวะสุขภาพในช่องปาก และการค้นหาสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำลายจากปัจจัยส่งเสริมในกลุ่มที่เป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้  เช่น อายุ เพศ กรรมพันธุ์ และปัจจัยส่งเสริมในกลุ่มที่เป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น พฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เป็นต้น รวมทั้งบทบาทของพยาบาลในการป้องกันโรค โดยการให้ความรู้และคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเรื่องของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของช่องปาก การใช้โทรศัพท์มือถือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารเนื้อสัตว์ คำแนะนำวิธีการเสริมสร้างความแข็งแรงของช่องปาก ตลอดจนคำแนะนำแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาของต่อมน้ำลายอื่นๆ เช่น ผู้ป่วยคางทูม ผู้ป่วยที่มีอาการต่อมน้ำลายอักเสบ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำลาย


 NURSING ROLE FOR SALIVARY GLAND CARCINOMA PREVENTION

Srisuntra  Jermworapipat*

Abstract

       This article was written for nurses or health personnel to understand how to prevent Salivary Gland Carcinoma (SGC).  The article explains nurse’s role in preventing SGC including how to assess the patient health status, in particular, oral hygiene and assess risk for developing SGC from non-modifiable factors, such as, age, sex, heredity, and modifiable factors, such as drinking liquor, smoking tobacco, etc.  To prevent SGC, nurses have a role to provide health education to change health behaviors in relation to oral hygiene care, utilization of cellular phone, and meat consumption, as well as nurse’s role in providing knowledge to  patients with other oral diseases to prevent SGC.

 

*Registered Nurse, Senior Professional level, Boromarajonani College of Nursing Bangkok

 

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
เจิมวรพิพัฒน์ ศ. บทบาทพยาบาลกับการป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมน้ำลาย. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2015 Aug. 31 [cited 2023 Feb. 4];25(2):1-12. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/39539
Section
บทความวิจัย