Published: 2017-05-01

การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ทางการพยาบาล

นงนุช เสือพูมี, วัลทณี นาคศรีสังข์, ประไพพิศ สิงหเสม

12-21

รูปแบบการศึกษาบูรณาการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ การโค้ช การสะท้อนคิดและการใช้พลังคำถาม วิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก

เพลินตา พรหมบัวศรี, อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์, จิราภรณ์ อนุชา, วิราวรรณ คล้ายหิรัญ, บุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์, รัศมี ศรีนนท์

60-72

ผลของการฝึกโยคะต่อการลดความเครียดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรก

รุจา แก้วเมืองฝาง, พิริยา ศุภศรี, สุพิศ ศิริอรุณรัตน์

73-84

ผลของการใช้สื่อวีดีทัศน์หนังตะลุงและ คู่มือการดูแลตนเองต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

สุทธานันท์ กัลกะ, รุ่งนภา จันทรา, อติญาณ์ ศรเกษตริน, ศุภลักษณ์ ธนาโรจน์, วิลาวัณย์ เศาจวุวุฒิพงษ์

146-156

การพัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม

ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา, อารีรัตน์ ขำอยู่ ขำอยู่, จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส

168-184