การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ด้วยนวัตกรรม “แผ่น 4 สีชี้ทางเบาหวาน”

Main Article Content

Phaksachiphon Khanthong
https://orcid.org/0000-0003-2421-3900

บทคัดย่อ

โรคเบาหวาน นับเป็นปัญหาการเจ็บป่วยที่สำคัญและนำมาซึ่งความทุกข์ ความสูญเสียทรัพยากรในการดูแลรักษา อาการป่วยเรื้อรังเป็นเวลานาน ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ผู้ป่วยก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขได้เหมือนกับคนปกติทั่วไป ถ้ามีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงมะลู ดูแลผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานจำนวน 166 คน คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 2265.91 ต่อแสนประชากร ซึ่งถือว่ามีความรุนแรงเป็นปัญหาสุขภาพในระดับต้นๆ ทางโรงพยาบาลจึงร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในสังกัด จึงได้จัดทำโครงการสร้างสุขภาพดีวิถีไทยลดภัยโรคเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2560 และพัฒนานวัตกรรมการบริการแผ่น 4 สีชี้ทางเบาหวานในการดูแลผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานทราบระดับน้ำตาลในเลือดของตนเองและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม และเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง


ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังจากการพัฒนานวัตกรรมการบริการแผ่น 4 สีชี้ทางเบาหวานในการดูแลผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานทราบช่วงระดับน้ำตาลในเลือดของตน (จำง่าย) เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน และสามารถนำไปใช้ในการเตือนตัวเองของผู้ป่วยเบาหวานและญาติที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทปริทัศน์