ที่ปรึกษา
1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2. คณบดี คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.ภักศจีภรณ์ ขันทอง

ผู้จัดการวารสาร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา กลางประพันธ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณย์ ฉวีรักษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เบิกบาน

กองบรรณาธิการ

1. ศ.คลินิก พจ.นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

2. ศ.เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3. รศ.ดร. กภ. รสลัย กัลยาณพจน์พร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. ผศ.ดร.วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5. ผศ.ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

6. ดร.ศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

7. ดร.รพีแพรว สดคมขำ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

8. ดร.ธัญวิสิษฐ์ เจริญยิ่ง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี