ที่ปรึกษา
1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2. คณบดี คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ.ภักศจีภรณ์ ขันทอง

ผู้จัดการวารสาร
1. อาจาย์ ดร.สุภัทรา กลางประพันธ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณย์ ฉวีรักษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เบิกบาน

กองบรรณาธิการ

1. ศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. นพ.ขจร เสรีศิริขจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

5. ผศ.ดร.ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. ผศ.ดร.ธนิสร์ ปทุมานนท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกุฎ จันตะมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี