Announcements

ประกาศจากบรรณาธิการวารสารหมอยาไทยวิจัย

      ทางวารสารหมอยาไทยวิจัยขอประกาศให้นักวิจัยทุกท่านทราบว่าทางวารสารจะทำการเพิ่มจำนวนบทความในการเผยแพร่ในแต่ละฉบับเป็น 10 บทความ เนื่องจากมีนักวิจัยที่มีความสนใจในการส่งบทความเพื่อเผยแพร่กับทางวารสารเพิ่มขึ้น จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผลงานที่ผ่านกระบวนการทั้งหมดของทางวารสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้มีโอกาสในการเผยแพร่เร็วขึ้น ทั้งนี้ในส่วนของคุณภาพทางบทความที่นำมาเผยแพร่นั้นจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานและข้อกำหนดที่ทางกองบรรณาธิการได้กำหนดขึ้นไว้เช่นเดิมทุกประการโดยไม่มีข้อยกเว้น 

                                                                                                                                                                                                       บรรณาธิการวารสารหมอยาไทย                                                                                                                                                                                                                            ผศ.กภ.ภักศจีภรณ์  ขันทอง                                                                                                                                                                                                                                     1 กรกฎาคม 2564