วารสารหมอยาไทยวิจัย เป็นวารสารวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พื้นบ้าน ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) พิจารณาบทความละ 3 คนต่อ 1 เรื่อง ในรูปแบบ Double blind

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2023): ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566) วารสารหมอยาไทยวิจัย

เผยแพร่แล้ว: 05-02-2024

บทบรรณาธิการ

สุภัทรา กลางประพันธ์

การศึกษาวิธีการปลูกขอบชะนางแดงเพื่อลดการปนเปื้อนและการประหยัดพื้นที่

พรพรรณ ก้อใจ, นคร จันต๊ะวงษ์, ทวีศักดิ์ หลีแก้วสาย

1-18

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบมะขามที่ได้จากการสกัดด้วยน้ำและเอทานอล

ธันทิชา ชะโลธาร, สรรใจ แสงวิเชียร, ศุภะลักษณ์ ฟักคํา, กริยาภา หลายรุ่งเรือง, ปิยะนุช ทิมคร; เจมส์ พึ่งผล

19-29

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร: กรณีศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

แสงเทียน กระภูฤทธิ์, ศศิวิมล บุตรสีเขียว, น้ำเงิน จันทรมณี, มนชนก ชูวรรธนะปกรณ์, จาตุรนต์ กัณทะธง

43-58

สหสัมพันธ์ของจำนวนผู้ป่วยโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ

วัฒนา ชยธวัช, ศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร์, จันทนา ปราการสมุทร, ขนิษฐา นาคเกลี้ยง

59-70

การศึกษาองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านจังหวัดพิจิตร: กรณีศึกษา นายมนัส สุทธิกาศ

ชลชิด คำพันธ์, ฉลองรัฐ ทองกันทา, นิพนธ์ แก้วต่าย, ภิญญาพัชญ์ พุฒจ้อย, พิพัฒน์ แก้วอุดม, เพชรลดา เขื่อนเก้า, สุพิชฌาย์ เหงาจิ้น

ึ71-86

การศึกษาภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย: กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

กัญจนภรณ์ ธงทอง, ศิรินทิพย์ คำมีอ่อน, ลักขณา พุทธรักษ์, โชติกา โพธิไพสนธ์, เพชรัตน์ รัตนชมภู, นันทิกานต์ พิลาวัลย์, สมบูรณ์ เจตลีลา, ศิตานันท์ วรรณเสน

87-104

ดูทุกฉบับ

วารสารหมอยาไทยวิจัย
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วารสารหมอยาไทยวิจัย (Journal of Traditional Thai Medical Research) เป็นวารสารวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พื้นบ้าน ที่จัดทำขึ้นโดยคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนการติดต่อความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง
วารสารหมอยาไทยวิจัยเป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) มีการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ทุก 6 เดือน โดยฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม รับตีพิมพ์บทความประเภท 3 ประเภท คือ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทปริทัศน์ (Review article) และปกิณกะ (Miscellaneous) โดยมีการแบ่งแบบฟอร์มการเขียนบทความสำหรับผู้นิพนธ์ที่ชัดเจนตามรูปแบบสากล และบทความทุกบทความต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยในกระบวนการประเมินบทความ กองบรรณาธิการจะปกปิดชื่อผู้เขียนและผู้ตรวจทานทั้ง 2 ฝ่าย (Double-Blinded)

วัตถุประสงค์  
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนการติดต่อความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขอบเขตการตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารหมอยาไทยวิจัยเป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นการตีพิมพ์เผยแพร่บทความปริทัศน์ บทนิพนธ์ต้นฉบับ และปกิณกะ ที่เกี่ยวกับวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร
ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ทุก 6 เดือน คือ
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ส่งบทความตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ทางวารสารขอจัดเก็บค่าธรรมเนียม 3,500 บาท ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจะเก็บเพียงครั้งแรกเมื่อส่งบทความเข้าระบบเท่านั้น ทั้งนี้การเก็บค่าธรรมเนียมของวารสารไม่นับเป็นการรับรองการเผยแพร่บทความแต่อย่างใด โดยการรับหรือปฏิเสธบทความของท่านขึ้นอยู่กับคุณภาพของบทความเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อบทความของท่านได้รับการเผยแพร่แล้วท่านจะได้รับวารสารฉบับนั้นส่งให้ท่านต่อไป