วารสารหมอยาไทยวิจัยได้จัดให้มีการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ทุก 6 เดือน โดยฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม สาขาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ การแพทย์แผนไทย (เภสัชกรรมไทย นวดไทย ผดุงครรภ์ไทย และเวชกรรมไทย) การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์องค์รวม  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารประกอบด้วย นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทปริทัศน์ (Review article) และปกิณกะ (Miscellaneous)  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินแต่ละบทความจำนวน 3 คน ในรูปแบบ Double blind โดยเริ่มมีผลใช้กับผู้ที่ส่งบทความเข้ามาตีพิมพ์กับวารสารตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2566 เป็นต้นไป มีค่าธรรมเนียม 3,500 บาท (เก็บเมื่อบทความเข้าสู่ขั้นตอนการ review) ซึ่งภาษาที่ส่งมาเผยแพร่บทความนั้นทางวารสารตอบรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีบทคัดย่อของภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในบทความ 

                                                                                                                                                                      ประกาศจากบรรณาธิการวารสารหมอยาไทยวิจัย                                                                                                                                                                                    รศ. ดร.กภ.ภักศจีภรณ์  ขันทอง