วารสารหมอยาไทยวิจัยได้จัดให้มีการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ทุก 6 เดือน โดยฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม สาขาที่รับตีพิมพ์ได้แก่ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์องค์รวม และวิทยาศาสตร์สุขภาพ บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารประกอบด้วย นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทปริทัศน์ (Review article) และปกิณกะ (Miscellaneous) จำนวน 10 บทความต่อฉบับ และเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความเป็น 3 คน จาก 3 สถาบัน โดยเริ่มมีผลใช้กับผู้ที่ส่งบทความเข้ามาตีพิมพ์กับวารสารตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท สำหรับการส่งแบบปกติ และ 5,000 บาทสำหรับช่องทางเร่งด่วน (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บไม่มีผลต่อการตอบรับเนื่องจากเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความเท่านั้น) ซึ่งภาษาที่ส่งมาเผยแพร่บทความนั้นทางวารสารตอบรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่จะต้องมีบทคัดย่อของภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในบทความ 

                                                                                                                                                                      ประกาศจากบรรณาธิการวารสารหมอยาไทยวิจัย                                                                                                                                                                                                                       ผศ.กภ.ภักศจีภรณ์  ขันทอง                                                                                                                                                                                                                                              6 กรกฎาคม 2564