ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

               วารสารหมอยาไทยวิจัยเป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) มีการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารประกอบด้วย นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทปริทัศน์ (Review article) และปกิณกะ (Miscellaneous) โดยมีแบบฟอร์มการเขียนบทความสำหรับผู้นิพนธ์ที่ชัดเจนตามรูปแบบสากล และปกปิดชื่อผู้เขียนและผู้ตรวจทานทั้ง 2 ฝ่าย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานตีพิมพ์โดยในวันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไปจะมีค่าธรรมเนียม 3,500 บาท (เป็นการเก็บเพียงครั้ง โดยเก็บเมื่อบทความเข้าสู่ขั้นตอนการ review) โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ได้เป็นการรับรองการเผยแพร่บทความแต่อย่างใด หากบทความของผู้เขียนไม่มีการแก้ไขแบบฟอร์มและข้อมูลอื่นๆ ที่บรรณาธิการร้องขอ หรือไม่แก้ไขตามผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ จะถือเป็นดุลยพินิจของทางกองบรรณาธิการที่จะปฏิเสธการรับบทความ

               ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานวิชาการที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ เขียนและเรียบเรียงบทความวิจัยให้ถูกต้อง และต้องมีการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้อง และจัดทำรายการอ้างอิงท้ายบทความ ตามรูปแบบที่วารสารกำหนดไว้ใน "คำแนะนำสำหรับผู้พนธ์" รวมทั้งผู้นิพนธ์ที่มีชื่อปรากฎในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยจริง

               บทความจะได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารหมอยาไทยวิจัยเมื่อผ่านการพิจารณาเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 คน และผ่านการพิจารณารูปแบบตามแบบฟอร์มจากกองบรรณาธิการเรียบร้อยแล้ว