บทบรรณาธิการ

Main Article Content

Phaksachiphon Khanthong
https://orcid.org/0000-0003-2421-3900

บทคัดย่อ

ปีที่ 3 ของการจัดทำวารสารหมอยาไทยวิจัยในฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งทางกองบรรณาธิการได้มีการปรับแบบฟอร์มในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงเปิดรับบทความทางด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และบทความที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทปริทัศน์ (Review article) และปกิณกะ (Miscellaneous) จำนวนฉบับละ 5 บทความ ซึ่งในฉบับนี้ได้รับความสนใจจากผู้นิพนธ์บทความทั้งภายในและภายนอกส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ ได้แก่ คุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ ความสุขและความพึงพอใจในชีวิต ความรู้และทัศนคติการอบสมุนไพร การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ กัญชากับกีฬา และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย


กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการปรับปรุงการทำงานและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในฉบับนี้ จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาเพื่อให้วารสารมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น หากมีข้อผิดพลาดประการใดจักขอน้อมรับไว้ปรับปรุง และขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สละเวลาเขียนและกลั่นกรองบทความก่อนตีพิมพ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ