ลูกประคบสมุนไพรสูตรปกติกับลูกประคบสมุนไพรสูตรผสมข้าวไรซ์เบอรี่ ที่มีต่อระดับความเจ็บปวดของคอและช่วงการเคลื่อนไหวของคอ

Main Article Content

อรวรรณ คล้ายสังข์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้ลูกประคบสมุนไพรสูตรปกติและลูกประคบสมุนไพรสูตรผสมข้าวไรซ์เบอรี่ต่อระดับความเจ็บปวดและช่วงการเคลื่อนไหวของคอ การทดลองนี้เป็นการทดลองแบบสุ่มไขว้กัน ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ ลูกประคบสมุนไพรสูตรปกติ และลูกประคบสมุนไพรสูตรผสมข้าวไรซ์เบอรี่ มีอาสาสมัครจำนวน 52 คน ซึ่งมีระดับความเจ็บปวดของคอเข้าร่วมในการวิจัย ระดับความเจ็บปวดและช่วงการเคลื่อนไหวของคอจะได้รับการประเมินก่อน – หลังการประคบด้วยลูกประคบสมุนไพรทั้งสองสูตร ความแตกต่างของระดับความเจ็บปวดและช่วงการเคลื่อนไหวของคอ จะวิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบความแปรปรวนแบบสองทางและเปรียบเทียบรายคู่ จากผลการทดลองไม่พบความแตกต่างของระดับความเจ็บปวดระหว่างสองกลุ่ม ระดับความเจ็บปวดของคอลดลงทันทีขณะการประคบ ภายหลัง ในนาทีที่ 25 35 45 และ 24 ชั่วโมง จากการประคบด้วยลูกประคบสมุนไพรสูตรปกติและลูกประคบสมุนไพรสูตรผสมข้าวไรซ์เบอรี่ ช่วงการเคลื่อนไหวของคอมีค่าเพิ่มขึ้นทันทีขณะการประคบ ภายหลัง ในนาทีที่ 25 35 45 และ 24 ชั่วโมง จากการประคบด้วยลูกประคบสมุนไพรสูตรปกติและลูกประคบสมุนไพรสูตรผสมข้าวไรซ์เบอรี่ ดังนั้นสรุปได้ว่า ระดับความเจ็บปวดของคอลดลงหลังจากประคบด้วยลูกประคบสมุนไพรสูตรปกติและลูกประคบสมุนไพรสูตรผสมข้าวไรซ์เบอรี่ การเคลื่อนไหวของคอหลังจากประคบด้วยลูกประคบสมุนไพรสูตรปกติเพิ่มขึ้นมากกว่าลูกประคบสมุนไพรสูตรผสมข้าวไรซ์เบอรี่

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ