การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิว (P. acnes) ของสารสกัดเมทานอลจากสมุนไพรในพิกัดตรีผลา

Main Article Content

จตุพร ประทุมเทศ

บทคัดย่อ

มลพิษทางอากาศ เป็นปัจจัยก่อให้เกิดอนุมูลอิสระและกระตุ้นสารก่อการอักเสบได้ ทำให้เกิดสิวและริ้วรอยตามมา การใช้ยาสมุนไพรจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะใช้ป้องกันหรือรักษาปัญหาผิวหนังดังกล่าว โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดเมทานอลจากสมุนไพรในพิกัดตรีผลาต่อการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay และการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิว ได้แก่ Propionibacterium acnes (P. acnes) ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดแต่ละชนิดมีความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยสารสกัดมะขามป้อมออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด มีค่า IC50 เท่ากับ 0.08 ± 0.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร รองลงมา คือ สารสกัดสมอพิเภก ตรีผลา และสมอไทย ตามลำดับ และเมื่อทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย P. acnes พบว่า สารสกัดสมอพิเภกออกฤทธิ์ต้านเชื้อ P. acnes ได้ดีที่สุด ซึ่งมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ (MIC) เท่ากับ 0.20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร รองลงมา คือ สารสกัดตรีผลา สมอไทย และมะขามป้อม ตามลำดับ และพบว่า สารสกัดสมอพิเภกมีขนาดขอบเขตการยับยั้งการเจริญเชื้อ เท่ากับ 25.44 ± 1.31 มิลลิเมตร (ที่ปริมาณ 2 มิลลิกรัม) จากข้างต้นสรุปได้ว่า สมอพิเภกเป็นสารสกัดที่มีความเหมาะสมที่สุดต่อการนำไปต่อยอดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิวต่อไปในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ