บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ผศ.ภักศจีภรณ์ ขันทอง
https://orcid.org/0000-0003-2421-3900

บทคัดย่อ

เข้าสู่ปีที่ 6 ของวารสารหมอยาไทยวิจัยหลังจากพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ฐาน TCI กลุ่ม 2 ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2563-2568 โดยในฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2563 นั้น ทางวารสารยังคงเปิดรับบทความทางด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์บูรณาการ และบทความที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทปริทัศน์ (Review article) และปกิณกะ (Miscellaneous) ฉบับละ 6 เรื่องเช่นเดิม โดยในฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกจำนวน 6 บทความ ซึ่งฉบับนี้เน้นอาการปวดทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ประกอบด้วย  1) ผลระยะสั้นของการนวดไทยแบบราชสำนักในผู้ที่มีอาการของโรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง  2) ระดับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมเมื่อรักษาด้วยการนวดแบบราชสำนักเพียงอย่างเดียวและประคบสมุนไพรร่วมด้วย       3) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยในการกักน้ำมันงา และน้ำมันตำรับขัดมอนในการบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง  4) การศึกษาและติดตามผลการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้นด้วยการแพทย์แผนไทย5) ผลการเปรียบเทียบการประคบด้วยลูกประคบสมุนไพรสูตรปกติและลูกประคบสมุนไพรสูตรผสมข้าวไรซ์เบอรี่ต่อระดับความเจ็บปวดของคอและช่วงการเคลื่อนไหวของคอ และบทความภาษาอังกฤษเรื่อง  6) Feasibility of herbal steam bath on nasal allergic rhinitis symptoms: a randomized controlled trial


กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย และขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สละเวลาเขียนและกลั่นกรองบทความก่อนตีพิมพ์ ซึ่งกองบรรณาธิการจะพยายามพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพต่อไป โดยบทความที่ส่งเข้ามาตีพิมพ์หากเกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือสัตว์จะต้องผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยก่อนที่จะได้รับการตีพิมพ์


บรรณาธิการวารสารหมอยาไทยวิจัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ