บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ผศ.ภักศจีภรณ์ ขันทอง

บทคัดย่อ

เข้าสู่ปีที่ 7 ของวารสารหมอยาไทยวิจัยหลังจากพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ฐาน TCI กลุ่ม 2 ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2563-2568 โดยในฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2564 นั้น ทางวารสารยังคงเปิดรับบทความทางด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์บูรณาการ และบทความที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทปริทัศน์ (Review article) และปกิณกะ (Miscellaneous) ฉบับละ 6 เรื่องเช่นเดิม โดยในฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจจากหน่วยงานภายนอกทั้งสิ้นจำนวน 6 บทความ ประกอบด้วยบทความนิพนธ์ต้นฉบับ 6 บทความ ได้แก่ 1) การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิว (P. acnes) ของสารสกัดเมทานอลจากสมุนไพรในพิกัดตรีผลา 2) การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านในจังหวัดสกลนคร 3) การศึกษาองค์ความรู้พื้นบ้านในการรักษาโรคต้อกระจก โดยการบ่งต้อด้วยหนามหวายขม กรณีศึกษาหมอชเอม ขุมเพชร 4) การศึกษาโอกาสในการพัฒนาแนวเวชปฏิบัติการรักษาอาการเลือดลมแปรปรวนในผู้ที่ย่างเข้าสู่วัยสูงอายุด้วยหัตถเวช 5) การศึกษาประสิทธิผลการนวดไทยแบบทั่วไปกับการนวดไทยแบบราชสำนักในการลดอาการปวดบ่า ต้นคอ และศีรษะ โรงพยาบาลนครปฐม และ 6) การศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวมของเห็ดเยื่อไผ่สายพันธุ์ไทย เห็ดหอมและเห็ดฟาง และการสูญเสียฟีนอ-ลิกรวมเมื่อผ่านกระบวนการต้ม


กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย และขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สละเวลาเขียนและกลั่นกรองบทความก่อนตีพิมพ์ ซึ่งกองบรรณาธิการจะพยายามพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพต่อไป โดยบทความที่ส่งเข้ามาตีพิมพ์หากเกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือสัตว์จะต้องผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยก่อนที่จะได้รับการตีพิมพ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ