ผลของโปรแกรมการบริหารแบบไทย (ฤๅษีดัดตน) ต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

กัญญ์ณณัฐ เทพสุริยานนท์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการบริหารไทยหรือฤๅษีดัดตนต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ จำนวน 27 คน มีอายุระหว่าง 60 – 81 ปี โดยกลุ่มอาสาสมัครได้ทำการบริหารแบบไทยด้วยฤๅษีดัดตน และทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมเป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 50 นาที วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอธิบายลักษณะทั่วไปของประชากร และใช้สถิติอนุมาน (Paired sample t-test) เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม  


            ผลการวิจัยพบว่า


1) หลังการบริหารแบบไทยด้วยฤๅษีดัดตนมีสมรรถภาพทางกายด้านความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง การงอแขนยกน้ำหนัก 30 วินาที การยืน-นั่ง บนเก้าอี้ 30 วินาที การนั่งงอตัวไปข้างหน้า การแตะมือด้านหลังโดยมือขวาอยู่บน การเดินเร็วอ้อมหลัก และการยืนยกเข่าขึ้น-ลง 2 นาที ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นการแตะมือด้านหลังโดยมือซ้ายอยู่บนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรม พบว่า ผู้เข้าร่วมโปรแกรมการบริหารแบบไทยต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ทำให้จิตใจร่าเริงแจ่มใส ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ทำให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำให้เกิดความกล้าแสดงออกมากขึ้น ทำให้มีโอกาสพบเพื่อนใหม่ และช่วยลดความวิตกกังวล ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ