บทบรรณาธิการ

Main Article Content

สุภัทรา กลางประพันธ์

บทคัดย่อ

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561) ของวารสารหมอยาไทยวิจัย โดยในปีนี้กองบรรณาธิการยังคงมีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของบทความเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยจากเล่มที่ผ่านมา โดยได้มีการปรับปรุงในส่วนของการอ้างอิงบทความจากระบบ APA style เป็น Vancouver style เพื่อให้เหมาะสมกับบทความทางด้านการแพทย์ โดยยังคงเปิดรับบทความทางด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และบทความที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทปริทัศน์ (Review article) และปกิณกะ (Miscellaneous) ซึ่งในฉบับนี้ได้รับความสนใจจากผู้นิพนธ์บทความทั้งภายในและภายนอกส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์จำนวน 6 บทความ ได้แก่ คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของจุลินทรีย์โพรไบโอติก ฤทธิ์ต้านเชื้อสแตปฟิโลคอคคัสออเรียสชนิดดื้อยาเมทิซิลินของลูกเบญกานี  การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยในการสุขาภิบาลอาหารร้านอาหาร  ผลการนวดและประคบเต้านมเพื่อกระตุ้นการไหลของน้ำนมในมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  ผลของโปรแกรมการบริหารแบบไทย (ฤๅษีดัดตน) ต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  และขนาดอิทธิพลและอำนาจทดสอบในการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยทางคลินิก


กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการดำเนินงานปรับปรุงวารสารและการเผยแพร่ที่ผ่านมา จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย และขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สละเวลาเขียนและกลั่นกรองบทความก่อนตีพิมพ์ ซึ่งกองบรรณาธิการจะพยายามพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ