สารต้านเอสโตรเจนจากสารสกัดขึ้นฉ่าย

Main Article Content

ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์

บทคัดย่อ

นำสารประกอบ 6 ชนิด ได้แก่ junipediol A-8-O-β-D-glucoside (1), isofraxidin-β-D-glucoside (2), icariside D2 (3), apiin (4), chrysoeriol 7-O-β-D-apiosylglucoside (5) และ 11,21-dioxo-3α,15β,24-trihydroxyurs-12-ene-24-O-β-D-glucopyranoside (6) ซึ่งแยกได้จากสารสกัดหยาบด้วยเอทานอลของขึ้นฉ่ายมาทดสอบฤทธิ์ต้านเอสโตรเจน โดยใช้เซลล์มะเร็งเต้านมของมนุษย์ที่ตอบสนองต่อเอสโตรเจน (MCF-7) พบว่า junipediol A-8-O-β-D-glucoside และ 11,21-dioxo-3α,15β,24-trihydroxyurs-12-ene-24-O-β-D-glucopyranoside มีฤทธิ์ดีที่สุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งที่เกิดจากการกระตุ้นของเอสโตรเจน โดยสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตได้ร้อยละ 83 และ  78 ตามลำดับ ที่ความเข้มข้นของสาร 100 ไมโครโมลาร์ ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าผลของการกระตุ้นการหลั่งน้ำนมของขึ้นฉ่ายอาจมีความสัมพันธ์กับฤทธิ์ต้านเอสโตรเจนของสารทั้งสองในกรณีที่หญิงให้นมบุตรมีปริมาณน้ำนมไม่เพียงพอเนื่องจากมีการหลั่งเอสโตรเจนมากเกินไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทปริทัศน์