บทบรรณาธิการ

Main Article Content

สุภัทรา กลางประพันธ์

บทคัดย่อ

          ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 (ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561) ของวารสารหมอยาไทยวิจัย โดย
ในปีนี้กองบรรณาธิการยังคงมีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของบทความเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยจาก
เล่มที่ผ่านมา โดยได้มีการปรับปรุงในส่วนของการอ้างอิงบทความจากระบบ APA style เป็น
Vancouver style เพื่อให้เหมาะสมกับบทความทางด้านการแพทย์ โดยยังคงเปิดรับบทความ
ทางด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และบทความที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทปริทัศน์ (Review article) และปกิณกะ (Miscellaneous) ซึ่ง
ในฉบับนี้ได้รับความสนใจจากผู้นิพนธ์บทความทั้งภายในและภายนอกส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์
จ านวน 6 บทความ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านแคนดิดา อัลบิแคนส์ของจุลินทรีย์โพรไบโอติก สารต้านเอสโตร
เจนจากสารสกัดขึ้นฉ่าย ผลทันทีของการนวดพื้นฐานแบบราชส านักร่วมกับการประคบสมุนไพรต่อ
อัตราการแปรปรวนของการเต้นของหัวใจในอาสาสมัครที่มีภาวะเครียด ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการบริโภค
อาหารของมารดาหลังคลอด: กรณีศึกษาชุมชนชาวภูไทต าบลโนนหอม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ฤทธิ์
ยับยั้งการอักเสบของสารสกัดผลหนามแท่ง ตัวแบบมาร์คอฟในการพยากรณ์สถานะโรค
          กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการด าเนินงานปรับปรุงวารสารและการเผยแพร่ที่ผ่าน
มา จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย และขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่
สละเวลาเขียนและกลั่นกรองบทความก่อนตีพิมพ์ ซึ่งกองบรรณาธิการจะพยายามพัฒนาวารสารให้มี
คุณภาพต่อไปในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ