บทบรรณาธิการ

Main Article Content

สุภัทรา กลางประพันธ์

บทคัดย่อ

          เริ่มต้นปีที่ 5 ของวารสารหมอยาไทยวิจัย (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562) โดยคณะแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งในฉบับนี้กองบรรณาธิการได้ท าการปรับปรุงรายละเอียด
เลกน้อยในการเผยแพร่บทความเพิ่มเติมจากเล่มก่อนหน้านี้ เช่น การระบุชนิดของบทความ ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ
(Original article) บทปริทัศน์ (Review article) และปกิณกะ (Miscellaneous) ลงในเนื้อหา รวมทั้งการให้
ข้อมูลการส่งและตอบรับบทความ ได้แก่ Received date, Revised date และ Accepted date เพิ่มขึ้น โดย
บทความในฉบับนี้ประกอบด้วย องค์ความรู้เรื่องวิธีการบ าบัดโรคในพระไตรปิฎก การเฝ้าระวังด้านความ
ปลอดภัยในการใช้สมุนไพรระดับหมู่บ้านในการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาต ารับ
และประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พอกหน้าชนิดล้างออกผสมผงว่านนางค าและผงถ่านไม้ไผ่ ความพึงพอใจ
ของมารดาหลังคลอดต่อการบริบาลมารดาหลังคลอดด้วยผดุงครรภ์แผนไทยในชุมชนป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ประสิทธิผลอุปกรณ์ก้ามปูกดจุดนวดแขนและฝ่ามือด้วยตนเองลดอาการชาปลายมือในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบงใต้ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการ
รักษาโรคอัมพฤกษ์และอัมพาต : กรณีศึกษา นางบัวพัน น้ าจันทร์ จังหวัดอุบลราชธานี
          กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย หากมี
ข้อผิดพลาดประการใดจักขอน้อมรับไว้ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และ
ขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สละเวลาเขียนและกลั่นกรองบทความก่อนตีพิมพ

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ